Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2441
Дана, 09.12.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК                     

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09), председник Скупштине општине 

С А З И В А

35. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 17. ДЕЦЕМБАР  (ЧЕТВРТАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

            За ову седницу предлаже следећи Дневни ред  

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

              1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.

              2.   РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2016. ГОДИНУ.

              3.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ, БРОЈ 03-953/3 ОД 30.11.2015. ГОДИНЕ.

              4.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

              5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

              6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА У НАСЕЉУ МАЛИ ЗВОРНИК (комплетан материјал са Програмом достављен шефовима одборничких група).

              7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЕКСТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.

              8.  ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.

              9.  ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ  ДОДАТКА.

             10.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ СИМБОЛА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.    

             11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.

             12.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.

             13.  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

             14.  РАЗНО.

   Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.