Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 1338
Dana, 86.07.2015. godine
MALI ZVORNIK                     

Na osnovu člana 43. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 41., 42. i 45. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08 i 2/09), 

S A Z I V A M 

34. REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 27. NOVEMBAR  (PETAK) 2015. GODINE SA POČETKOM U 10 00 č. 

            Za ovu sednicu predlažem sledeći  

D N E V N I   R E D :

 

                  1.  PREDLOG ODLUKE O TREĆIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2015. GODINU.  

                  2.  PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU.  

                  3. .PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG OPERATIVNOG PLANA (OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA  ZA VODE II REDA ZA PODRUČJE OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2015. GODINU (kompletan materijal sa Operativnim planom biće dostavljen šefovima odborničkih grupa).  

                  4. PREDLOG ODLUKE O POKRETANJU INICIJATIVE O BRATIMLJENJU I USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE MALI ZVORNIK – REPUBLIKA SRBIJA, SA OPŠTINOM HERCEG – NOVI – REPUBLIKA CRNA GORA.        

                  5.  ODBORNIČKA PITANJA.  

                  6.  RAZNO. 

   Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 472-008.

                                                           PREDSEDNIK
                                                   SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                      Borivoje Radić, s.r.