Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1338
Дана, 86.07.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

   

                    На основу члана 43. став 3. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12,  9/13 и 2/15) и члана 44., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09),

 

С А З И В А М О

31. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14. ЈУЛ  (УТОРАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 15 00 ч.

 

            За ову седницу подносиоци захтева предлажу  следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

               1. РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

               2. РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

               3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

               4. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

               5. РАЗРЕШЕЊЕ 4 ЧЛАНА ВЕЋА.

               6. ИЗБОР 4 ЧЛАНА ВЕЋА.

               7. РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

               8.  ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

               9.  РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.

              10. ИЗБОР ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ДРИНА”Н МАЛИ ЗВОРНИК.

              11. РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК.

              12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

              13. РАЗНО.     

 

            Образложење: У складу са чланом 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да рок за достављање позива за седницу може бити краћи од седам дана , изузетно, у хитним случајевима, када за то постоје оправдани разлози, позив за седницу са материјалом одборницима се доставља у року краћем од седам дана пре дана одржавања седнице. Разлог таквог поступања у овом случају је садржан у одредби члана 43. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је дефинисано да Скупштина има летњи одмор од 15. јула до 15. септембра. 

   Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.


                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.