Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1324
Дана, 06.07.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

   

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12 и  9/13) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09),

С А З И В А М

30. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14. ЈУЛ (УТОРАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч. 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

1. ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2015.-30.06.2015. ГОДИНЕ.
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ ДО ЈУНА 2015. ГОДИНЕ.
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК И ЉУБОВИЈА.
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОГАНИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК. 
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ.
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
18. РАЗНО.            

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.


                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.