Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1027
Дана, 21.05.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

   

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12 и  9/13) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09),

С А З И В А М

29. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 29. МАЈ  (ПЕТАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч. 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
 5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
 6. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУБНОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ИЗВЕШТАЈ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ”ЦРНИ ВРХ” МАЛИ ЗВОРНИК О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ПЧЕЛАРА ”МАТИЦА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ.
 12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И ОБРАЧУНУ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.
 13. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТАРИФНОГ СИСТЕМА ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНРГИЈЕ И УСЛУГА.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ ОДБОРНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У  ПРЕДУЗЕЋУ.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПЕМБАР” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА
 20. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 21. РАЗНО.            

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.