Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2386         
Дана, 13.12.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК            

 На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ПЕТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 22. ДЕЦЕМБАР  (ЧЕТВРТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 

             За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
 5. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.(материјал ће бити накнадно достављен)
 6. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗOРА ЗА ЕКСТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ  ДОДАТКА.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 20. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 21. РАЗНО.

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-813.

 

                                          ПРЕДСЕДНИК
                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                       Радован Тадић, с.р.