Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2128        
Дана, 10.11.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ЧЕТВРТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 18. НОВЕМБАР  (ПЕТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК. (материјал ће бити накнадно достављен)
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 30.09.2016. ГОДИНЕ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД  ЈУЛА  2015. ГОДИНЕ ДО ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ.
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2015. ГОДИНУ. (материјал ће бити накнадно достављен)
 6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ. (материјал ће бити накнадно достављен)
 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ.
 8. ГОДИШШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2016/2017 ГОДИНУ.
 9. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О  ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.  (материјал ће бити накнадно достављен)
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ  И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ”МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЦЕРА” ДОО ШАБАЦ.
 13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ ПСИ ЛУТАЛИЦЕ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 23. РАЗНО.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-813.

 

                                          ПРЕДСЕДНИК
                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                       Радован Тадић, с.р.