Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1236
Дана, 01.07.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ДРУГУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

ЗА 11.  ЈУЛ  (ПОНЕДЕЉАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

             За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА (ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  ЗА ВОДЕ II РЕДА) ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 3. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖЕ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНУ САМОУПРАВУ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК. 
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕНИМ И ОСПОСОБЉЕНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 26. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 27. ИЗБОР ДВА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 28. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 29. РАЗНО. 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-813.

                                           ПРЕДСЕДНИК
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Радован Тадић, с.р.