Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1016     
Дана, 02.06.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 10/08, 13/08 и 2/09) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08),

 

С А З И В А М
ПРВУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 10.  ЈУН  (ПЕТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ.
 6. ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА О ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2015. ГОДИНЕ.
 7. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”МОСТОВИ И ПРЕЛАЗИ  У К.О. РАДАЉ И К.О. ДОЊА БОРИНА”, У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК (комплетан материјал са Планом достављен шефовима одборничких група на CD-у, а увид у нацрт Плана може се извршити на сајту Општине Мали Зворник).     
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОТОКОЛА О ПОСТУПКУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА.
 11.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК.
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 25.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛЕ ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 26.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛЕ ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 28. РАЗНО. 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                              Радован Тадић, с.р.