Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
Broj: 06-1629
Dana: 25.11.2013.godine
Mali Zvornik 

 

         Na osnovu člana 3. stav 3. Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br.6/13) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2013/2014 godinu br.06-1582 od 13.11.2013. godine, Komisija za dodelu stipendija opštine Mali Zvornik dana 25.11.2013. godine raspisuje

 

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima

sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2013/2014 godinu

 

I

           RASPISUJE SE Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2013/2014 godinu za deset studenata sa područja opštine Mali Zvornik.

Mesečni iznos stipendije utvrđuje se u visini od 10.000,00 dinara.

            Stipendije za tekuću godinu isplaćivaće se u deset jednakih mesečnih rata, počev od oktobra meseca 2013.godine.

 

II

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (u daljem tekstu: student), koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini na studije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

 

            1. da su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB

(Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija.

            2. da studiraju na teret budžeta,

            3. da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50,

            4. da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu,

            5. da su položili sve ispite iz prethodnih godina,

            6. da imaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik najmanje

                tri godine.           

 

 

III

Korisnik kredita ne može biti student:

 

–          I godine studija ili koji ima status apsolventa, osim ako je deficitaran kadar,

–          koji je u radnom odnosu,

–          ako obnavlja aktuelnu godinu,

–          ako je već korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta i drugih raznih fondova, organizacija i preduzeća.

 

IV

            Student uz prijavu podnosi sledeća dokumenta:

           

            1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija, sa stepenom studija,

            2. uverenje da studira na budžetu,

            3. uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina sa brojem ESPB,

            4. uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu,

            5. fotokopiju indeksa,

            6. dokaz o prebivalištu,

            7. uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

 

V

            Redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

            1. postignutog uspeha u studiranju

            2. upisane godine studija.

 

            Pod postignutim uspehom u studiranju, podrazumeva se visina prosečne ocene tokom studija.

            Kriterijum se vrednuje bodovima, tako što se visina prosečne ocene studija pomnoži sa indeksom 6.

            Kriterijumi za upisanu godinu vrednuju se po bodovima i to za.

            1. upisanu drugu godinu studija                  – 10 bodova,

            2. upisanu treću godinu studija                  – 15 bodova,

            3. upisanu četvrtu godinu studija               – 20 bodova,

            4. upisanu petu godinu studija                     – 25 bodova,

5. upisanu šestu godinu studija                  – 30 bodova,

 

            Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem bodova  utvrđenih po kriterijumima, a prema podacima iz zvanične dokumentacije.

            Na osnovu broja bodova utvrđuje se rang lista.

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik, oglasnim tablama Mesnih zajednica i na sajtu opštine Mali Zvornik.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Opština Mali Zvornik, Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br.38.

 

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

           

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VI

            Odluku o dodeli stipendija doneće Komisija za dodelu stipendija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa.

 

VII

            Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli u zgradi Opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br.38.

            Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 015/472-270.

 

 

 

                                                                                    Komisija za dodelu stipendija