Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije „ broj 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova broj 23/2013,

MESNA ZAJEDNICA DONJA BORINA

Objavljuje:

POZIV

Za podnošenje ponuda  za javnu nabavku male vrednosti izvođenje radova na adaptaciji prostorija  Doma kulture  u Donjoj Borini

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Mesna zajednica Donja Borina-opština Mali Zvornik ,  www.malizvornik.rs

2. Vrsta naručioca:ostalo 

3. Vrsta postupka javne: javna nabavka male vrednosti

4. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke su izvođenje radova na adaptaciji prostorija Doma kulture  u Donjoj Borini

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki su:

45453100-Radovi na renoviranju

5. Javna nabavke nije oblikovana u partije.

6. Kriterijum , elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena;

7. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

8. Preuzimanje konkursne dokumentacije: Konkurna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i na internet stranici : www. malizvornik.rs

. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i u prostorijama naručioca, adresa ,  Mesna zajednica Donja Borina ,15317 Donja Borina-opština Mali Zvornik svakog radnog dana od 8 do 13 časova.

9. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude sa pripadajućom dokumentacijom , dostavljaju se u zatvorenoj zapečaćenoj koverti ili kutiji na adresu naručioca – Mesna zajednica Donja Borina ,15317 Donja Borina,  „Ponuda za  javnu nabavku  – izvođenje radova na adaptaciji prostorija  Doma kulture  u Donjoj Borini

 broj 23/2013/2NE OTVARATIpoštom ili lično u Mesnoj zajednici Donja Borina. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona, kao ime i prezime osobe za kontakt.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, tj. do   02.12.2013. godine do 12,00 časova.

 

10. Mesto , vreme  i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Mesne zajednice Donja Borina ,15317 Donja Borina. Ponude će se otvarati  02.12.2013. godine u 12.15 časova.

11.  Predstavnici Ponuđača su dužni da pre početka otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku, dostave punomoćja za učešće u postupku otvaranja ponuda.

12.  Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana njenog donošenja.

13.  Osobe za kontakt: Dragana Marković,015/472-270 i Milivoje Tanacković 015/472-191

Poziv za podnošenje ponuda>>>

Konkursna dokumentacija>>>

Obaveštenje o zaključenju Ugovora>>>