Општинско веће је извршни орган Општине. Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 5 чланова. (укупно 7 чланова).

Чланови општинског већа су:

Драган Николић

дипломирани просторни планер

Урбанистичко планирање и грађење, пројектни менаџмент, уређење насеља, изградњу објеката, одржавање стамбених зграда, здравство, брига о примарној здравственој заштити и предлагање мера за побољшање услова за заштиту здравља становништва.

Младен Савић

пензионер

Коришћење и заштита природних добара, заштита животне средине, коришћење и уређење шума, заштита вода, очување природних вредности, водоснабдевање, пољопривреда, развој села и потребе пензионера.

Александар Врачевић

дипломирани технолог

Економски развој, финансирање послова општине, јавна потрошња, буџет, буџетска контрола и ревизија, самодопринос, хартије од вредности, приватизација, денационализација, запошљавање и сарадња са Националном службом за запошљавање, јавна предузећа, комунална делатност и развој комуналне инфраструктуре.

Ранисав Бајуновић

просветни радник

Праћење рада и сарадња у области туризма, културе, образовања, бриге о деци и омладини, спорта и информисања.

Бојан Трифуновић

електричар

Област енергетике, електрификације, привреде, приватног предузетништва и стварања услова за развој малог и средњег предузетништва.

Општинско веће је извршни орган Општине. Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 5 чланова. (укупно 7 чланова)

Председник општине Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства је председник општинског већа. Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Заменик председника општине Милош Радојчић, дипломирани правник је по функцији је члан Општинског већа.

Општинско веће у складу са законом:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте из своје надлежности а коједоноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) извршава надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

9)информише јавност о свом раду;

10) доноси пословник о раду на предлог председника општине;

11) врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.