• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Почетна

Закључак Штаба за ВС: Препорука превентивне мере за привредне субјекте

Мали Зворник, 27.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/156
Дана: 27.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), и у складу са Инструкцијом Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

З А К Љ У Ч А К

I

1. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

2. Превентивне мере из тачке 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:
• физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава,
• обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
• обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,
• обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,
• обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,
• често проветравање свих просторија,
• редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,
• у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти,
• све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица.

3. Институт за јавно здравље Србије ће о овом закључку без одлагања обавесити све институте односно заводe за јавно здравље јединица локалне самоуправе и управних округа, као и све друге учеснике у систему јавног здравља.

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет стараници општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.

Наредба Штаба за ВС: Мере за рад малопродајних објеката

Мали Зворник, 27.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/155
Дана: 27.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењеу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања , по следећем принципу :
     o Понедељак 27. април- среда 29. април - од 07.00 до 17.00 часова,
     o Четвртак 30.април за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.

Петак 1. мај, субота 2. мај и недеља 3. мај нерадни дани

Трговац може, у складу са овом Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

II

Ограничава се број потрошача у малопродајним објектима на тај начин да може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

IV

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунални инспектор општине Мали Зворник.

V

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба број 06-668/147 од 21.04.2020.године.

VI

Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.

Наредба Штаба за ВС: Мере за рад теретана и фитнес клубова

Мали Зворник, 27.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/154
Дана: 27.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), и у складу са Инструкцијом Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

Наређује се теретанама и фитнес клубовима на територији општине Мали Зворник, примена мера превенције у циљу спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19
у области рекреативног спорта:

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,
6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,
7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,
10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
11. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти,
12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и /или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља COVID амбуланти.

II

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунални инспектор општине Мали Зворник.

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет стараници општине Мали Зворник.

IV

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.

Наредба Штаба за ВС: Мере за рад фризерских и козметичких салона

Мали Зворник, 27.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/153
Дана: 27.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), и у складу са Инструкцијом Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

          Наређује се свим  козметичким и фризерским салонима на територији општине Мали Зворник, да се морају придржавати следећих мера превенције у циљу спречавања ширења и смањења ризика болести  COVID-19: 

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)
 2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством - хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
 3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
 4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола,
 5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
 6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),
 7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,
 8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,
 9. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине(пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника,
 10. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место,
 11. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури,
 12. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,
 13. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана,
 14. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона,
 15. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести  COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома-кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здраваља-   COVID амбуланти,
 16. У случају сумње да неко од корисника има симптоме заразне болести  COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома-кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здраваља-COVID амбуланти.

II

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунални инспектор општине Мали Зворник.

III

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи тачка 2. Наредба број 06-668/37 од 21.03.2020. године.

IV

Ову Наредбу објавити на званичној интернет стараници општине Мали Зворник. 

V

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.

Излечена пацијенткиња из Малог Зворника оболела од Ковида – 19! Двоје данас тестираних такође негативно на вирус Корона!

Мали Зворник, 24.04.2020. године

Пацијенткиња из Малог Зворника, од, до сада, укупно две особе на територији ове општине оболеле од Ковида – 19, након поновљеног тестирања, негативна је на вирус Корона.

Према речима команданта Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник и председника општине Зорана Јевтића, од 15 контаката ове две особе, који су од суботе, 18. априла, у изолацији, њих шесторо у понедељак отићи ће на тестирање у Београд, а преосталих деветоро у уторак.

Он је навео да је од директорке Дома здравља у Малом Зворнику Валентине Ристић добио податак да су узорци који су данас узети за тестирање од двоје суграђана, који су били у контакту са особом са подручја друге општине, којој је потврђен позитиван налаз на вирус Корона, такође негативни, те да су и они били стављени у изолацију, до добијања резултата.

Опширније...

У току завршни радови на уређењу водовода у Доњој Трешници и Амајићу

Мали Зворник, 23.04.2020. године 

У месним заједницама Доња Трешница и Амајић у току је санација секундарне водоводне линије, у дужини од око 3,5 километара, што представља последњу фазу радова на уређењу водовода у овим селима. Радове финансира општина Мали Зворник, а изводи локално Јавно комунално предузеће „Дрина“. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића, радови су почели почетком марта ове године и у месној заједници Доња Трешница већ је положено око 750 метара цевовода, док су у Амајићу у току припремни радови.

Он је навео да је за реконструкцију секундарне водоводне линије у овим насељима из буџета општине издвојено око 20.000.000 динара.

Опширније...

Мера обавезне самоизолације приликом преласка државне граница стављена ван снаге за одређене категорије становништва

Мали Зворник, 23.04.2020. године

На основу Одлуке о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 59/2020-3, којом је измењен члан 4а. Одлуке, мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 28 дана (изолација у кућним условима) или друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика је стављена ван снаге за следеће категорије становништва:

- за домаће држављане и стране држављане који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, а који су дужни да прелазак државне границе пријаве Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

- за домаће држављане који су запослени на територији суседне државе, као и за стране држављане запослене на територији Републике Србије са регулисаном радном дозволомЛица из ове категорије дужна су да прелазак државне границе пријаве Националној служби за запошљавање.

У складу са донетом Одлуком очекује се и постизање договора на државном нивоу са суседним државама и дефинисање процедура издавања дозвола за прелазак државне границе наведеним категоријама становништва.

На основу ове Одлуке и постигнутог договора са Мађарском од данас су отворена три гранична прелаза између Србије и Мађарске.

Дежурни трговински објекти за снабдевање старијих лица у петак 24. априла од 4 до 7 часова

Мали Зворник, 23.04.2020. године

Списак трговинских објеката који ће у петак 24.04.2020. године радити од 04 до 07 часова искључиво за лица старија од 65 година:

 1. СТР „БАЋО“, Краља Петра Првог 31, Сакар, Мали Зворник
 2. ТЗУР „4СМ“, Сакар, Мали Зворник
 3. „СКРОЗ“ ДОО, Краља Петра Првог 16, Мали Зворник
 4. СТР „Лепеница 1“, Доња Борина бб, Мали Зворник
 5. СТР „Јовановић" Андрача, Доња Борина бб, Мали Зворник
 6. СТР „Јовановић" Нови мост, Мали Зворник
 7. НАПРЕДАК „МС“, Радаљ бб (код Дома), Мали Зворник
 8. ТЗР "Жарковић" Светосавска бб, Мали Зворник
 9. Дисконт хране и пића „B&Š“, (Стари мост) Вука Караџића ББ, Мали Зворник
 10. Дисконт хране и пића „B&Š“, (Нови мост) Светосавска ББ, Мали Зворник
 11. Дисконт хране и пића „B&Š“, (Доње Насеље) Вука Караџића 101, Доње насеље, Мали Зворник
 12. СТР "НЕГО", Доња Борина, Мали Зворник
 13. СТР "НЕГО", Брасина, Мали Зворник
 14. "Видаковић Систем Плус" доо, Светосавска 8, Мали Зворник
 15. СТР „АДА“, Краља Петра Првог бб, Велика Река, Мали Зворник
 16. "MAXI" супермаркет, Краља Петра Првог 14а, Мали Зворник

Лица која спадају у ову категорију могу слободно да се крећу у овом термину и поред полицијског часа, али при томе морају да поштују правила о забрани окупљања, препорученом растојању и упутства трговаца.

Другим данима старији суграђани који живе сами и немају никога да за њих изврши набавку могу да се за помоћ обрате инфо центру општине Мали Зворник, путем телефонског броја 015 / 7-195-196, радним данима од 07 до 15 часова.

Наредба Штаба за ВС: Пијачна продаја

Мали Зворник, 22.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/148
Дана: 22.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењеу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 22.04.2020. године донео је: 

Н А Р Е Д Б У 

I

ДОЗВОЉАВА СЕ продаја сопствених и других производа ван објеката за ову намену четвртком, као и свака врста продаје и пијачна продаја ван објекта који су намењени за ту намену, уз обезбеђивање примене свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести „Covid-19“ изазване вирусом „SARS CoV-2“ (држање социјалне дистанце, дезинфекцију  и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица).

Корисници услуга (продавци и посетиоци, односно купци) су дужни да се придржавају упутстава и да примењују прописе, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

II

О спровођењу ове Наредбе стараће се комунална и тржишна инспекција као и ПС Мали Зворник. 

III

Даном доношења ове Наредбе, престаје да важи Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник бр. 06-667/9 од 18.03.2020. године и Измена Наредбе број 06-667/9 од 18.03.2020. године, бр. 06-668/42 од 21.03.2020. године. 

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења. 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.

Наредба Штаба за ВС: Радно време малопродајних објеката

Мали Зворник, 21.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/147
Дана: 21.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењеу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.04.2020. године донео је: 

Н А Р Е Д Б У

I

Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима  током трајања ванредног стања, по следећем принципу :

 • Понедељак - четвртак - од 07.00  до 17.00 часова,
 • Петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.

Трговац може, у складу са овом Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

II 

Ограничава се број потрошача у малопродајним објектима на тај начин да  може бити један потрошач на  десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача. 

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник. 

IV 

    Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке