• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Инспекције општине Мали Зворник

Инспекција Локалне пореске администрације

 

Контролна листа 1 - Канцеларијска контрола 

Контролна листа 2 - Теренска контрола

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за локалну пореску администрацију

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину

 

Инспекција за заштиту животне средине 

 

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

KL-IZZS_01          Заштита од букe у животној средини

KL-IZZS_02          Заштита од нејонизујућих зрачења - коришћење извора нејонизујућих зрачења нискофреквентно подручје

KL-IZZS_03          Заштита од нејонизујућих зрачења - коришћење извора нејонизујућих зрачења вискофреквентно подручје

KL-IZZS_04          Заштита од нејонизујућих зрачења - овлашћење – испитивање

KL-IZZS_05          Заштита од нејонизујућих зрачења - овлашћење - систематско испитивање

KL-IZZS_06          Контролна листа за документацију

KL-IZZS_07          Контролна листа за складиштење отпада

KL-IZZS_08          Достава података према закону о заштити животне средине

KL-IZZS_09          Третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима

KL-IZZS_10          Контролна листа за третман отпада

KL-IZZS_11          Контролна листа за oтпадну гуму

KL-IZZS_12          Контролна листа за отпадна уља

KL-IZZS_13          Контролна листа студија о процени утицаја

KL-IZZS_14          Контролна листа заштита ваздуха - обавезе за тачкасте и дифузне изворе загађивања из закона о заштити ваздуха 


План рада за 2018.год  

План рада за 2017.год  

Сагласност министарства на План рада за 2017.год

 

 

Комунална инспекција 

Контролне листе комуналне инспекције 

KL-KOI_01.1       Комуналне делатности – одржавање јавних бунара, чесми, шахтова и сливника

KL-KOI_01.2       Комуналне делатности – одржавање шахтова и сливника

KL-KOI_01.3       Kомуналне делатности – обезбеђивање јавног осветљења

KL-KOI_01.4       Kомуналне делатности – осветљавање зграда

KL-KOI_01.5       Kомуналне делатности – постављање светлећих натписа и клима уређаја

KL-KOI_01.6       Kомуналне делатности – кафилеријска делатност

KL-KOI_01.7       Kомуналне делатности – одржавање и заштита површина јавне намене

KL-KOI_01.8       Kомуналне делатности – коришћење површина јавне намене и других површина

KL-KOI_01.9       Kомуналне делатности – раскопавање површине јавне намене

KL-KOI_01.10     Kомуналне делатности – плакатирање

KL-KOI_01.11     Kомуналне делатности – уређење излога

KL-KOI_01.12     Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.13     Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.14     Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_02.1       Kонтрола држања домаћих животиња – пси и мачке

KL-KOI_02.2       Kонтрола држања домаћих животиња – голубови

KL-KOI_02.3       Kонтрола држања домаћих животиња – украсне егзотичне птице

KL-KOI_02.4       Kонтрола држања домаћих животиња – копитари и папкари

KL-KOI_03          Вршење димничарских услуга

KL-KOI_04          Забрана продаје алкохолних пића након 22,00 часа у трговинским објектима

KL-KOI_06.1       Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.2       Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.3       Јавна паркиралишта

KL-KOI_07.1       Коришћење површина јавне намене и других површина – летње баште

KL-KOI_07.2       Коришћење површина јавне намене и других површина – рекламне ознаке

KL-KOI_09.1       Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_09.2       Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_11.1       Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_11.2       Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_12          Одржавање пијаца

KL-KOI_14.1       Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.2       Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.3       Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_15          Санитарно -технички услови за испуштање отпадних вода у јавну канализацију

KL-KOI_16.1       Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.2       Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.3       Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_17.1       Сахрањивање на подручју месних заједница општине Мали Зворник

KL-KOI_18.1       Управљање комуналним отпадом

KL-KOI_18.2       Управљање комуналним отпадом 

 

План рада за 2018.год  

Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. године

 

 

Туристичка инспекција

Контролне листе туристичке инспекције

KL 01 - Контрола радног времена у угоститељству

KL 02 - Контрола наплате и уплате боравишне таксе

KL 04 - Контрола угоститеља

KL 05 - Контрола угоститељских услуга у домаћој радиности

KL 06 - Контрола угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству

План рада за 2018.год

Сагласност на контролне листе и план инспекцијског надзора 2018

 

Грађевинска инспекције 

 

Контролне листе грађевинске инспекције

01 - Контролна листа 1

02 - Контролна листа 2 - по члану 145

03 - Контролна листа 3 - Темељи

04 - Контролна листа 4 - Конструкције

05 - Контролна листа 5 - Употребна дозвола

 

План рада за 2018.год

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину

План рада за 2017.год  

 

Саобраћајна инспекција

KL01 - Област аутобиских станица

KL01.2.1 - Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима

KL02_1 - Преглед пункта зимске службе

KL03 - Из области  јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају

KL04 - Из области ванлинијског превоза путника у међународном друмском саобраћају

KL04_7 - Контрола венредног вангабаритног превоза

KL04_08 - Контрола активности управљача државног пута на заштити путева

KL05 - Област линијског превоза путника у међународном друмском саобраћају

План рада за 2018.год

 

Послови просветне инспекције и послови планирања одбране 

План рада за школску 2017/2018 годину

Извештај о раду за школску 2016/2017 годину

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке