• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Водич кроз порез на имовину

ВОДИЧ КРОЗ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

Шта је предмет опорезивања?

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2) право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица;

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државина непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државина непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државина и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

   

Шта су непокретности?

1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови

 

Ко је дужан да поднесе пореску пријаву?

- правна и физичка лица који су имаоци неког од права које је предмет опорезивања порезом на имовину
- корисници непокретности када је ималац права на непокретности непознат и када је непокретност коју је стекла и користи јавна служба и организације чији је оснивач Република

-држалац непокретности 

Пореска пријава се подноси  за правна лица сваке године, а за физичка лица само у случају када су измењени подаци који су од значаја за опорезивање у тој години.

Пореска пријава се подноси на обрасцу ППИ-2 / Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, Општини Мали Зворник-Општинској управи- Одељењу локалне пореске администрације.

 

Да ли се једном пријавом могу обухватити све непокретности?

Пореска пријава ППИ-2 подноси се за сваку непокретност посебно, што значи да ће порески обвезник поднети онолико пореских пријава колико има непокретноси на територији општине Мали Зворник

 

Да ли се пореска пријава подноси сваке године?


За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом, обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке следеће пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.

За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са Законом о порезима на имовину, обвезник који не води пословне књиге, дужан је да поднесе пореску пријаву ако је дошло до промене од утицаја на висину пореске обавезе за ту имовину о којој нису садржани подаци у поднетој пореској пријави и  то  у период  од 1. до 31. јануара пореске године која следи години у којој је дошло до промене која се пријављује.

 

Шта чини пореску основицу?

Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности утврђена у складу са Законом о порезима на имовину.

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност.

 

Како се врши утврђивање пореза на имовину?

Утврђивање пореза на имовину врши се на основу података из пореске пријаве и других података којима располаже орган надлежан за утврђивање пореза на имовину. Порез на имовину утврђује се за календарску годину, применом одредаба Закона о порезима на имовину, Решења о утврђивању просечних цена  мкв одговарајућих непокретности по зонама, као и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се имовина налази о стопама пореза на имовину, одлуке којом су одређене зоне (укључујући и најопремљеније зоне) и акта о коефицијентима за непокретности у зонама, који важе на дан 15. децембра текуће године.

За имовину за коју пореска обавеза настане у току пореске године, порез на имовину за ту годину утврђује се за период од настанка пореске обавезе до истека те године, односно до престанка пореске обавезе у тој години.

 

Како се врши наплата пореза на имовину?

Порез на имовину обвезник који не води пословне књиге плаћа тромесечно, у износу утврђеном решењем, сразмерном броју дана у тромесечју за које се порез плаћа у односу на пореску обавезу утврђену за пореску годину, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода.

До доспелости пореске обавезе по решењу о утврђивању пореза на имовину за пореску годину, обвезник порез плаћа аконтационо - у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.

Позитивну разлику између пореза утврђеног решењем органа јединице локалне самоуправе и аконтационо плаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан  да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореза.

 

По којој пореској стопи се плаћа порез на имовину?

Порез на имовину се плаћа по стопама које су утврђене Законом о порезима на имовину.

 

Како се врши умањење обрачунатог пореза (порески кредити)?

Утврђени порез на кући за становање или стану у којем станује обвезник умањује се за 50%, а највише 20.000 динара. 

Утврђени порез на куће за становање и станове површине до 60 м2, који нису на грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у закуп, а у којима станују само лица старија од 65 година, умањује се за 75%.

 

Ко је ослобођен плаћања пореза на имовину?

Пореска ослобађања су прописана одредбом члана 12. Закона о порезима на имовину, али порески обвезник није овлашћен да не поднесе пријаву ако сматра да има право на пореско ослобођење. Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву, а орган надлежан за утврђивање пореза утврђује евентуално постојање права на пореско ослобођење.

 

Где набавити пријаве за утврђивање пореза на имовину?

Образац пореске пријаве ППИ-2 можете добити у канцеларији Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Мали Зворник, на сајту општине Мали Зворник или купити у књижарама.


 Који је рок за подношење пореских пријава? 

Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана, за:

1) имовину за коју настане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у складу са чланом 33б Закона о порезима на имовину, рачунајући од дана настанка пореске обавезе;

2) имовину за коју престане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у складу са чланом 33б Закона о порезима на имовину, рачунајући од дана престанка пореске обавезе;

3) имовину коју предузетник који води пословне књиге почне да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана евидентирања;

4) имовину коју предузетник који води пословне књиге престане да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана престанка евидентирања;

5) имовину у пословним књигама физичког лица које је изгубило својство предузетника који води пословне књиге (одјавом, по сили закона и др.), рачунајући од дана престанка тог својства;

6) непокретност за коју је обвезнику престало право на пореско ослобођење у складу са законом, рачунајући од 184. дана од дана њеног уступања другом лицу ради остваривања прихода. 

 

Да ли се порез плаћа само на “легализоване” непокретности?

Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву на сваку непокретност, без обзира да ли је непокретност  “легализована” или не, да ли се користи или не, без обзира на врсту материјала од којег је изграђена.

 

Шта се дешава ако обвезник не поднесе пореску пријаву ?

Казна за физичко лице које не поднесе пореску пријаву износи од 5.000-50.000 динара (чл. 180. ст.1. тачка 6. Закона о  пореском поступку и пореској администрацији - Сл. гласник РС бр. 80/2002 .....95/18.)

Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника-чл.177.Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гласник РС”,бр.80/2002…95/18).

 

Поштовани грађани, 

Закон о  финансирању локалне самоуправе омогућио је да се средства из изворних прихода у целости користе за обављање њених  послова. Дакле, средства од пореза на имовину су приход општине. Средства од наплате пореза на имовину користе се за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката што омогућава квалитетније услове живота и рада у општини која их прикупља. 

                                                                                                                                  Одељење за локалну пореску администрацију
 ОУ Мали Зворник

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке