• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

404-067/2020 - Услуга израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи- број 404-67, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Услуге израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-064/2020 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Изградња игралишта  у Великој Реци- II фаза број 404-64, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке
Изградња игралишта  у Великој Реци - II фаза

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-063/2020 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица број 404-63, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-062/2020 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању oтвореног поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404-62, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке -оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-061/2020 - Набавка табли за обележавање назива улица, засеока и тргова и набавка таблица за обележавање кућног броја са називом улице у доњој зони – за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка табли за обележавање назива улица, засеока и тргова и набавка таблица за обележавање кућног броја са називом улице у доњој зони“ – за потребе општине  Мали Зворник број ЈНМВ 404-61,

 ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

Набавка табли за обележавање назива улица, засеока и тргова и набавка таблица за обележавање кућног броја са називом улице у доњој зони“ – за потребе општине  Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

404-056/2020 - Обавештење о покретању преговарачког поступка

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-56, Општинска управа Maли Зворник објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда


Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администрације, трезора и web апликације програма за планирање буџета обликоване по партијама:

Партија I: Услуге одржавања програма електронске писарнице
Партија II: Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације 

Партија III: Услуге одржавања програма Саветник
Партија IV: Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета

01 Обавештење

02 Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - Партија 1

04 - Одлука о обустави - Партија 2

05 - Одлука о додели уговора - Партија 3

06 - Одлука о обустави - Партија 4

404-053/2020 - Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник број 404-53, Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-53
Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Питања и одговори 1

04 - Измена и допуна конкурсне документације 1

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Појашњење конкурсне документације

08 - Појашњење конкурсне документације

09 - Појашњење конкурсне документације

10 - Појашњење конкурсне документације

11 - Појашњење конкурсне документације

404-036/2020 - Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне у насељу Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање)

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне  у насељу  Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање) број 404-36 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-36 

Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне  у насељу  Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

404-035/2020 - Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном отвора мостова за меродавну велику воду

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода  и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном  отвора мостова  за меродавну велику воду  број 404-35 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-35 

Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном  отвора мостова за меродавну велику воду

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о додели уговора

404-033/2020 - Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник  број 404-33 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-33 

Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

404-029/2020 - Друга измена и допуна плана генералне регулације насеља Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Друга измена и допуна плана генералне регулације  насеља Мали Зворник број 404-29 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-29 

Друга измена и допуна плана генералне регулације  насеља Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Одлука о додели уговора

Још чланака...

 1. 404-031/2020 - Израда плана детаљне регулације за изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи,општина Мали Зворник
 2. 404-030/2020 - Пројекат речног потока у засеоку Шахмановићи у Сакару на територији општине Мали Зворник - Израда Идејног решења и хидролошке студије
 3. 404-028/2020 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник
 4. 404-025/2020 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост)
 5. Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник
 6. 404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
 7. 404-123/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник
 8. 404-122/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије
 9. 404-117/2019 - Набавка апарата за коричење
 10. 404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке