• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности 404-23/2013 - Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Фонд за  развој општине Мали Зворник

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38

Интернет страница наручиоца: www.malizvornik.rs

Врста наручиоца: остало

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Набавка услуге

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник

Назив и ознака из општег речника набавке: 66110000; – Банкарске услуге

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

/

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:

/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

/

 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум:

/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

/ 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача:

/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена каматна стопа- накнада банке за обраду кредитног захтева,праћење и обезбеђење враћања  кредита

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалне учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети у електронском облику са Портала јавних набавки и интернет странице Општинске управе Мали Зворник www.malizvornik.rs. Понуђач може конкурсну документацију у штампаном облику преузети на адреси: Општинска управа Мали Зворник, ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, канцеларија број 24, сваког радног дана у времену од 8:00 до 14:00 сати, у року који је одређен за подношење понуда или ће иста у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације бити достављена поштом.

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе искључиво на преузетим обрасцима из конкурне документације у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Фонд за развој општине Мали Зворник ,  ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник или лично, предајом на писарници управне зграде у Малом Зворнику са напоменом: „Понуда за јавну набавку мале вредности број 404-23/2-Банкарске услуге за потребе Фонда за развој општине Мали Зворник- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.

Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем поште најкасније до 16.07.2013.године до 12:00 часова.

Благовременим че се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца Фондa за развој општине Мали Зворник  ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, најкасније последњег дана наведеног рока. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 12:15 сати, у просторијама Наручиоца Фонд за развој општине Мали Зворник- Општинска управа Мали Зворник, ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник (канцеларија број 24).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење и предати Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у оквирном року од 5 (пет) дана од дана сачињавања извештаја Комисије, с тим што исти не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана сачињавања извештаја Комисије.

Лице за контакт: Драгана Марковић, телефон 015/472-270, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Остале информације:

/

Конкурсна документација>>>

НАПОМЕНА: 

У поступку јавне набавке није добијена ни једна понуда, тако да се нису стекли услови за доношење одлуке о додели уговора.

 Наручилац обуставља поступак и неће бити поновљен у току буџетске године .

Датум обуставе поступка 18.07.2013.године.


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке