• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-015/2017 - Набавка грађевинског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Набавка грађевинског материјала  обликоване по партијама број 404-15, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Набавка грађевинског материјала обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

06 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - партија II

07 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

08 - Обавештење о закључењу уговора - партија II

09 - Одлука о измени уговора за партију II

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке