• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-73/2016 - Општи грађевински радови на годишњем одржавању Основних школа и Предшколске установе на територији општине Мали Зворник

На основу чл. 39.  и 50. и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број : 404-73 од  09.09.2016. године и Решења о именовању комисије  деловодни број Решења: 404-73/1 припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
за  Набавку Општи грађевински радови  на годишњем  одржавању Основних школа и Предшколске установе на територији општине Мали Зворник

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измена и допуна конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке