• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности: Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник

Назив наручиоца: Фонд за  развој општине Мали Зворник

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38

Интернет страница наручиоца: www.malizvornik.rs

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Набавка услуге

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник

Назив и ознака из општег речника набавке: 66110000; – Банкарске услуге

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена каматна стопа- накнада банке за обраду кредита и обезбеђење враћања релизованог износа кредита

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалне учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети у електронском облику са Портала јавних набавки и интернет странице Општинске управе Мали Зворник www.malizvornik.rs. Понуђач може конкурсну документацију у штампаном облику преузети на адреси: Општинска управа Мали Зворник, ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, канцеларија број 24, сваког радног дана у времену од 8:00 до 14:00 сати, у року који је одређен за подношење понуда или ће иста у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације бити достављена поштом.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе искључиво на преузетим обрасцима из конкурне документације у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Фонд за развој општине Мали Зворник ,  ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник или лично, предајом на писарници управне зграде у Малом Зворнику са напоменом: „Понуда за јавну набавку мале вредности број 404-22/2-Банкарске услуге за потребе Фонда за развој општине Мали Зворник- НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.

Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем поште најкасније до 12.06.2013. године до 12:00 часова.

Благовременим че се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца Фондa за развој општине Мали Зворник  ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, најкасније последњег дана наведеног рока.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 12:15 сати, у просторијама Наручиоца Фонд за развој општине Мали Зворник- Општинска управа Мали Зворник, ул.Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник (канцеларија број 24).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење и предати Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у оквирном року од 5 (пет) дана од дана сачињавања извештаја Комисије, с тим што исти не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана сачињавања извештаја Комисије.

Лице за контакт: Драгана Марковић, телефон 015/472-270, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Конкурсна документација>>>

 

НАПОМЕНА: Поступак је обустављен јер није примљена ни једна понуда

Поступак ће се обновити одмах по истеку рока  за подношење захтева за заштиту права под условом да се не поднесе захтев за заштиту права.


 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке