• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-66/2015 - Набавка огревног дрвета и каменог угља

 

На основу чл. 39.  и 50. Став 2 и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/201214/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), мишљења Управе за јавне набавке 404-02-2685/15 од 27.07.2015.године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број : 404-66 од 09.09.2015. године и Решења о именовању комисије  деловодни број Решења: 404-66/1 од 09.09.2015.године припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

набавку огревног дрвета и каменог угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2015/2016

Предметна конкурсна документација се доставља на основу  позива за подношење понуда.

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде  и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.        

1. Подаци о наручиоцу

Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs 

1.1  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

-Корисници :

р.бр.

Назив наручиоца

 

Седиште наручиоца

1

ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина

15317 Доња Борина

2

ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ

15321 Радаљ

3

ОШ „Милоша Гајића“ Амајић

15318 Амајић

4

ОШ  „Никола Тесла“  Велика Река

15322 Велика Река

5

Општина Мали Зворник

15318 Мали Зворник, Краља Петра I бр.38

 

IОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Набавка се спроводи  у складу са чланом 39. и чланом 61 Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС''  број 124/2012, 14/2015,68/2015  и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступцима јавних набавки  и начину доказивања  испуњености услова ( Сл. Гласник РС бр. 29/2013) припремљена је конкурсна документација  за предметни поступак  јавне набавке мале вредности . Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. У питању је јавна набавка која се заједнички спроводи од стране више наручилаца, у складу са чл.50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015,68/2015), а на основу сагласности  Управе за јавне набавке за заједничко спровођење јавне набавке огревног дрвета и каменог угља бр. 404-02-2685/15 од 27.07.2015.године. У складу са одлуком о заједничком спровођењу поступка јавне набавке Општина Мали Зворник је овлашћена за спровођење радњи у заједничком поступку и закључење уговора у име и за рачун свих наручилаца који учествују у поступку.

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у    поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 404-66 су добра  набавкa огревног дрвета и каменог угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2015/2016

Ознака из општег речника набавке: 09111100 – угаљ, 09111400-Горива на бази дрвета.

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник, са назнаком: „Понуда за   набавку огревног дрвета и каменог угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2015/2016Партија бр.____404-66/2 - (НЕ ОТВАРАТИ). Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Крајњи рок за достављање понуда је 25.09.2015. године до 12:00 часова.

4.Јавна набавка је обликована у две партије:

 -Партија I-огревно дрво у количини од 109 метара просторних (буква, цер, граб, храст или “одговарајуће“),

-Партија II-.камени угаљ- у количини од  118 тона. 

5. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I бр.38 ,15318 Мали Зворник у сали Општинског већа. Понуде ће се отварати  25.09.2015.године у 12:15 часова. 

6.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

7.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког радног дана на телефон 015/472-270 од 08,00 до 14,00 часова. 

 Контакт

Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић

Е-mail адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измене и допуне конкурсне документације>>>

Измењена конкурсна документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Одлука о додели Уговора партија I>>>

Одлука о додели уговора партија II>>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке