• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-65/2015 - Израда пројектне документације за реконструкцију погона „Мода“ у Брасини

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – израда пројектне документације за реконструкцију погона „Мода“ у Брасини број 404-65,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Израда пројектне документације за реконструкцију погона „Мода“ у Брасини

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Израда пројектне документације за реконструкцију погона „Мода“ у Брасини

Назив и ознака из општег речника набавки су:

71000000 – архитектонске ,грађевинске ,инжињерске или инспекцијске услуге

5. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

6. Услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама понуђачи доказују достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове осим додатних услова.

7. Јавна набавке није обликована у  партије

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    “Најнижа понуђена цена“

9. Понуде са варијантама нису дозвољене.

10. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

11. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник,Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, „Понуда за  јавну набавку Израда пројектне документације за реконструкцију погона „Мода“ у Брасини број 404-65/2 НЕ ОТВАРАТИ“ – поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 15.09.2015. године до 12:00 часова.

12. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  15.09.2015.године  у 12:15 часова. 

13.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

14.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

15.  Особa за контакт: 

       Зоран Бркић; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

                                           Комисија за јавну набавку
                                                 мале вредности 

Позив подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измена и допуна конкурсне документације>>>

Одлука о додели Уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке