• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-63/2015 - Општи грађевински радови на годишњем одржавању основних и средњe школe на територији општине Мали Зворник

На основу чл. 39.  и 50. Став 2 и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), мишљења Управе за јавне набавке 404-02-2684/15 од 27.07.2015.године,Одлуке о покретању поступка јавне набавке број : 404-63 од 11.08.2015. године и Решења о именовању комисије  деловодни број Решења: 404-63/1 припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Општи грађевински радови  на годишњем  одржавању основних и средњe школe на територији општине Мали Зворник 

Предметна конкурсна документација се доставља на основу  позива за подношење понуда.

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде  и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.        

1. Подаци о наручиоцу

Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs 

1.1  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

-Корисници :

р.бр.

Назив наручиоца

 

Седиште наручиоца

1

ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина

15317 Доња Борина

2

ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ

15321 Радаљ

3

ОШ „Милоша Гајића“ Амајић

15318 Амајић

4

ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река

 

15322 Велика Река

5

Средња школа Мали Зворник,

15318 Мали Зворник,Краља Петра I бр.12

6

 Предшколска установа „ЦрвенкапаМали Зворник

15318 Мали Зворник,Дринска бр.7

7

 

Општина Мали Зворник

15318 Мали Зворник,Краља Петра I бр.38

IОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Набавка се спроводи  у складу са чланом 39. и чланом 61 Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС''  број 124/2012,   и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступцима јавних набавки  и начину доказивања  испуњености услова ( Сл. Гласник РС бр. 29/2013) припремљена је конкурсна документација  за предметни поступак  јавне набавке мале вредности . Набавка се спровиди као заједничка набавка од стране више наручилаца у складу са чланом 50 .  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012) добијено је позитивно мишљење Управе за јавне набавке 404-02-2684/15 од 27.07.2015.године.

Наручилац- Општина Мали Зворник у заједничком поступку јавне набавке, од осталих наручилаца је добио овлашћење за вршење радњи:

- Достављање одлуке о заједничкој набавци на мишљење Управи за јавне набавке,

- Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије за јавну набавку,

- Објављивање огласа и конкурсне документације, односно упућивање позива за подношење понуда,

- Доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка,

- Поступање у случају захтева за заштиту права,

- Израда свих аката  у поступку јавне набавке и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава финансијског обезбеђења према Добављачу, ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне документације;

- Праћење извршења јавне набавке у сарадњи са осталим наручиоцима.

Одговорно лице наручиоца је председник општине Мали Зворник

Наручилац- Уговор о јавној набавци биће закључен  у заједничком поступку јавне набавке, између понуђача са једне стране и  осталих наручилаца Основних , средње школе предшколске установе са друге стране. 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у    поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 404-63 су радови  

Ознака из ОРН:4520000- Општи грађевински радови. 

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник, са назнаком: „Понуда за  Набавку Општи грађевински радови  на годишњем  одржавању основних и средњe школe на територији општине Мали Зворник 404-63/2 - (НЕ ОТВАРАТИ). Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца.

Врста наручиоца: Локална самоуправа 

Крајњи рок за достављање понуда је 07.09.2015. године до 12:00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник у сали Општинског већа. Понуде ће се отварати  07.09.2015.године у 12:15 часова. 

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког радног дана на телефон 015/472-270 или 015/472-191 од 08,00 до 14,00 часова. 

Контакт

Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић

Е-mail адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

                                                                                  Комисија за јавне набавке

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о обустави поступка>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке