• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-47/2015 - Материјал за промоцију туристичке манифестације

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Материјал за  промоцију туристичке манифестације обликована по партијама број 404-47,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Материјал за  промоцију туристичке манифестације

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је Материјал за  промоцију туристичке манифестације обликована по партијама

Назив и ознака из општег речника набавки су:

- 15000000 -Храна, пиће, дуван и сродни производи

- 15100000-Производи од животињског порекла,месо и месни производи

5. Јавна набавка  је обликована у три партије:

Партија I – Месо и месне прерађевине

Партија II –  Храна 

Партија III-Риба

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    “Најнижа понуђена цена“

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник,Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, „Понуда за  јавну набавку Материјал за промоцију туристичке манифестације за Партију број__ЈНМВ број 404-47/2 НЕ ОТВАРАТИ“ – поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 30.06.2015. године до 12:00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  30.06.2015.године  у 12:15 часова. 

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особa за контакт: 

       Драгољуб Васић; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                            Комисија за јавну набавку
                                                    мале вредности 

 

Позив за достављање понуда>>> 

Конкурсна документација>>> 

Обавештење о обустави поступка - партија II>>>

Обавештење о додели уговора - Партија I>>>

Обавештење о додели уговора - Партија III>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке