• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-35/2015 - Преговарачки поступак за подношење понуда за услуге одржавања програма Локалне пореске администрације

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-35 од 13.05.2015. године, Општинa Maли Зворник дана 13.05.2015. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

Врста предмета набавке: услуге

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања програма локалне пореске администарције.

Назив и ознака из општег речника набавке:

-72000000 Услуге информационе технологије

 Основ за примену преговарачког поступка: Чл.36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12) с обзиром да је Институт “Михајло Пупин” доо Београд носилац ауторског права за овај софтвер 

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Од формирања локалне пореске администрације од 2009.године општина Мали Зворник користи апликацију Института ,а с обзиром да је Институт „Михајло Пупин“ доо Београд искључиви власник информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА,односно носилац ауторског права за овај софтвер

Општина Мали Зворник је 2009.године извршила набавку софтверског програма-Информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) (Уговор о коришћењу и одржавању Информационог система локалне пореске администрације (ИС ЛПА) . Пројекат ИС ЛПА је део секторског плана НИП-а за развој е-Управе. Обезбеђује подршку увођењу фискалне децентрализације, представља један од основних елемената управљања јавним финансијама и један је од кључних информационих система у оквиру интегрисаних система државних органа. Институт „Михајло Пупин“ доо Београд је аутор предметног софтверског пакета и као аутор једини квалификован да врши одржавање предметног софтверског пакета.

 Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана 20.02.2015.године обратила се Управи за јавне набавке  захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  по основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама .Након разматрања захтева и увида у приложену документацију Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о испуњености услова за примену напред наведеног поступка набавке ,број 404-02-709/15 од 27.02.2015.године, заведено код наручиоца под бројем 06-335/1  од 04.03.2015.године. 

5.Позив за подношење понуда наручилац доставља  понуђачу :

Институт „Михајло Пупин“ доо Београд,Волгина 15 

Лице за контакт:Борис Катић,email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Обавештење о покретању преговарачког поступка>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке