• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку 404-20/2015 - набавка електричне енергије

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке електричне енергије број 404-20,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
Набавка електричне енергије

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник,

 Краља Петра I бр.38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра  – Набавка електричне енергије.

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-09310000 – Електрична енергија

5Набавка није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: “Најнижа понуђена цена“

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса   Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник,,Понуда  за јавну набавку Електричне енергије - ЈН бр.404-20/2 - НЕ ОТВАРАТИ - поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 20.04.2015. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  20.04.2015 године у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.Особа за контакт: Драгана Марковић, email Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                               Комисија за јавне набавке

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације I>>>

Појашњење конкурсне документације II>>>

Измена и допуна Конкурсне документације>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке