• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-24/2015 - Набавка горива

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка горива број 404-24, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка горива 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Назив и ознака из општег речника набавки су:

- 09132100 Безоловни бензин

- 09134200 Дизел гориво

- 09133000 Течни нафтни гас (LPG)

Предмет јавне набавке је набавка горива   

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    „Најнижа понуђена цена“;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник, Понуда за  јавну набавку Набавка горива број 404-24/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 11 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до 24.03.2015. године до 10:00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I бр.38 ,15318 Мали Зворник у сали Општинског већа. Понуде ће се отварати  24.03.2015.године у 10:15 часова. 

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт:

       Драгана Марковић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  

                                                                     Комисија за јавне набавке
                                                                              мале вредности

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измена конкурсне документације>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Обавештење о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке