• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка отворени поступак - Услуге превоза грађевинског материјала


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуге превоза грађевинског материјала  број 404-10,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
Услуге превоза грaђевинског материјала

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник,

Краља Петра I 38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: отворени поступак

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су добра – Услуге превоза грађевинског материјала

Назив и ознака из општег речника набавки су:

60000000 – услуге превоза (изузев превоза отпада)

5Набавка није обликована у  партије

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора:Најнижа понуђена цена

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: 

Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.malizvornik.rs Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом,     достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник, „Понуда за за јавну Услуге превоза грађевинског материјала ЈН бр. 404-10 /2  - НЕ ОТВАРАТИ -поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до 30.03.2015. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати 30.03.2015 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.Особа за контакт: Драгана Марковић,email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                                                           Комисија за јавне набавке

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом уговору>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке