• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“   -Израда фасаде и замена спољне столарије у згради ЈН бр. 404-5, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“   -Израда фасаде и замена спољне столарије у згради

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3. Врста поступка јавне: Oтворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Назив и ознака из општег речника набавки су:

45421000 – столарски радови и уградња столарије

45443000 – фасадни радови

45351000 – машински инсталатерски радови 

Предмет јавне набавке је Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“   -Израда фасаде и замена спољне столарије у згради

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“   -Израда фасаде и замена спољне столарије у згради број 404-5/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до  09.03.2015. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у  просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа .Понуде ће се отварати 09.03.2015.године  у 12.15 часова. 

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   

Број:404-5/1-1
Дана:06.02.2015.године

                                                                                  Комисија за јавне набавк

Позив за подношење понуда >>>

Конкурсна документација >>>

Измена и допуна Конкурсне документације >>>

Одговори на питања 1 >>>

Одговори на питања 2 >>>

Шема столарије 1 >>>

Шема столарије 2 >>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измена и допуна конкурсне документације >>>

Измена и допуна конкурсне документације II>>>

Појашњење конкурсне документације III>>>

Појашњење конкурсне документације IV>>>

Појашњење конкурсне документације V>>>

Појашњење конкурсне документације VI>>>

Појашњење конкурсне документације VII>>>

Појашњење конкурсне документације VIII>>>

Измена и допуна конкурсне документације III>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Обавештење у закључењу уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке