• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности 404-32/2014 - Изградња заштитне ограде код основне школе

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда заштитне ограде код Основне школе у Малом Зворнику број 404-32, 

 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

 

 

Објављује:

 

ПОЗИВ

 

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Израда заштитне ограде код Основне школе у Малом Зворнику

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је Израда заштитне ограде код Основне школе у Малом Зворнику Назив и ознака из општег речника набавки:

 

-45000000-Грађевински радови

 

-FB09-За безбедносни систем

 

- 45342000-Постављање ограде

 

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

    Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

 

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

 

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку Израда заштитне ограде код Основне школе у Малом Зворнику број 404-32/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

 

Крајњи рок за достављање понуда  од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки  је  18.09.2014. године до 12,00 часова.

 

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у

 

просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у

 

сали општинског већа .Понуде ће се отварати  18.09.2014.године  у 12.15 часова.

 

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић,email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

  

 

                                                                                  Комисија за јавне набавке

 

ПОЗИВ за достављање понуда >>>

КОНКУРСНА документација >>>

ПОЈАШЊЕЊЕ Конкурсне документације >>>

ИЗМЕНА и ДОПУНА Конкурсне документације >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о закључењу уговора >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке