• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности 404-31/2014 - Мелиоризација киселих земљишта

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Mелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране број 404-31,
 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Mелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је Мелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране

Назив и ознака из општег речника набавки:

– 71241000 - студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа

 5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку Мелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране број 404-31/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда  од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки  је  09.09.2014. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у

просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у

сали општинског већа .Понуде ће се отварати  09.09.2014.године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић,email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

                                                             Комисија за јавне набавке

ПОЗИВ за достављање понуда >>>

КОНКУРСНА документација >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о закључењу Уговора >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке