• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у преговарачком поступку 404-30/2014 - Уређење пољских путева

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-30 од 19.08.2014. године, Општинa Maли Зворник дана 22.08.2014. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

Врста предмета набавке: радови

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Мали Зворник.

У питању су следећи путеви:

 1.М.З.Брасина –пут Арсеновићи-Горњи Чолаковићи

 2.M.З.Читлук-пут за Бездан

 3.М.З.Сакар-пут Ерићи-Пантелићи-Влашке Њиве

 4.М.З.Радаљ-пут Јездимировићи

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233141- радови на одржавању путева

45233142- радови на поправљању путева

 Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН

Поступку преговања ће се приступити након отварања понуда, са овлашћеним представницима понуђача који су доставили  понуде које немају битних недостатака .

   Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Општину Мали Зворник у мају месецу 2014.године  задесила је елементарна непогода-поплава па је на целој територији општине дана 14.05.2014.године проглашена ванредна ситуација  која је још на снази.Дошло је до великих штета од последица поплава и клизишта, па је настала хитна и неодложна потреба за санирањем путних праваца. Велики број локалних и некатегорисаних путних праваца је оштећен, тако да је онемогућена свака комуникација , стога је обавезано ангажовање механизације на отклањању последица.

 Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана 23.07.2014.године обратила се Управи за јавне набавке  захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  по основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама .Након разматрања захтева и увида у приложену документацију Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о испуњености услова за примену напред наведеног поступка набавке ,број 404-02-2795/14 од 04.08.2014.године, заведено код наручиоца под бројем 06-1109/1-2014  од 06.09.2014.године. 

Позив за подношење понуда наручилац доставља следећим потенцијалним понуђачима :

1. Предузеће за производњу промет и услуге „STOBEX“д.о.о. Лозница, улица Кнеза Милоша 15

2. Предузеће зе путеве "Ваљево"А.Д   ул.Милована Глишића бр 94,   14000 Ваљево

3. Предузеће за производњу, промет и услуге д.о.о. „Wetricom“, Др.Ивана Рибара 87, 11070 Нови Београд

Лице за контакт: Драгољуб Васић , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , тел. 015/472-270

Број: 404-30

Датум: 22.08.2014. године  

                                                          Комисија за јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка (.pdf) >>>

КОНКУРСНА документација (.pdf) >>>

ОДЛУКА о додели уговора (.pdf) >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf) >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке