• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку 404-21/2014 - набавка грађевинског материјала

 

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке грађевинског материјала  број 404-21, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
Набавка грађевинског материјала обликованa у партије 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра  – Набавка грађевинског материјала

Назив и ознака из општег речника набавки су:

- за партију бр. I –44110000-Грађевински материјал

- за партију бр. II -31700000-Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

5Набавка је обликована у две партије:

1.Партија I- Набавка грађевинског материјала

2.Партија II-Набавка електроматеријала

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена за сваку партију појединачно

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.malizvornik.rs. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник ,,Понуда за за јавну набавку  грађевинског материјала за Партија бр.________ЈН бр. 404-21/2  - НЕ ОТВАРАТИ -   – поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до  13.06.2014. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник у у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  13.06.2014 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13. Особа за контакт: Драгана Марковић,Е- mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                                                             Комисија за јавне набавке

 

Позив за подношење понуда (.pdf) >>>

Конкурсна документација (.pdf) >>>

Појашњење Конкурсне документације (.pdf) >>>

Измена Конкурсне документације (.pdf) >>>

Појашњење Конкурсне документације (.pdf) >>>

12.06.2014. Позив за подношење понуда (.pdf) >>>

12.06.2014. Измена Конкурсне документације 2 (.pdf) >>>

12.06.2014. Конкурсна документација 2 (.pdf) >>>

12.06.2014. Обавештење о продужењу рока (.pdf) >>>

12.06.2014. Појашњење конкурсне документације (.pdf) >>>

17.06.2014. Питања и одговори (.pdf) >>>

17.06.2014. Појашњење конкурсне документације (.pdf) >>>

04.07.2014. Обавештење о обустави поступка (.pdf) >>>

25.07.2014. Обавештење о закључењу уговора (.pdf) >>>

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке