• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности 404-22/2014 - замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић број 404-22, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић

1.                  Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2.                  Врста наручиоца: орган државне управе

3.                  Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4.             Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић

Назив и ознака из општег речника набавки су:

45317000-остали електроинсталатерски радови

5.                  Јавна набавке није обликована у партије

6.                  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена;

7.                  Понуде са варијантама нису дозвољене.

8.              Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9.                  Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавкузамена електроинсталација у подземном граду Карађорђевићброј 404-22/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда  од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки  је  22.05.2014. године до 12,00 часова.

10.              Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа .Понуде ће се отварати  22.05.2014. године  у 12.15 часова.

11.            Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.            Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.              Особе за контакт: Драгана Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  

                                                                                  Комисија за јавне набавке

 

Позив за достављање понуда >>>

Конкурсна документација >>>

Обавештење о продужењу рока >>>

Појашњење конкурсне документације >>>

Измена конкурсне документације >>>

Обавештење о продужењу рока >>>

Обавештење о закључењу уговора (.pdf) >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке