• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку број 404-17/2014 - Изградња водовода

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Изградња водовода Пилана –Дринска Стена -Доња Борина број 404-17, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

 Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку Изградња водовода Пилана – Дринска Стена - Доња Борина

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник , www. .malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су радови  – Изградња водовода Пилана –Дринска Стена - Доња Борина

Назив и ознака из општег речника набавки су:

Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију –  45231300.

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:

1)      Понуђена цена - 70 пондера

2)      Рок завршетка радова – 20 пондера

3)      Аванс – 10 пондера

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворни , Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9.  Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник,,Понуда за за јавну набавку Изградња водовода Пилана –Дринска Стена-Доња БоринаЈН бр. 404-17/2  - НЕ ОТВАРАТИ -  поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до  26.05.2014. године до 12,00 часова. 

10.  Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник у у сали општинског већ. Понуде ће се отварати  26.05.2014 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт: Гордана Василић, Е- mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

                                                                                              Комисија за јавне набавке

Позив за подношење понуда >>>

Конкурсна документација >>>

Обавештење о продужењу рока >>>

04.07.2014. Обавештење о обустави поступка (.pdf) >>>

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке