• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку 404-9/2014 - Геодетске услуге


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке геодетске услуге број 404-9,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  у отвореном поступку за јавну набавку геодетске услуге

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су услуге  – геодетске услугe за потребе општине Мали Зворник

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-71250000-Архитектонске, техничке и геодетске услуге

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.malizvornik.rs. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку  –геодетске услуге   ЈН бр 404-9/2 - НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до   31.03.2014. године до 12,00 часова. 

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник у у сали општинског већа. Понуде ће се отварати 31.03.2014 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић, 015/472-270

Позив за подношење понуда (.pdf) >>>

Конкурсна документација (.pdf) >>>

Појашњење Конкурсне документације (.pdf) 20.03.2014. >>>

Обавештење о закључењу Уговора (.pdf) 11.04.2014.>>>

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке