• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности 404-26/2013 - Извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Николе Тесле у Малом Зворнику

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-26,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Николе Тесле у Малом Зворнику

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник , www. .malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Николе Тесле у Малом Зворнику

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-45231300-Радови на изградњи цевовода за воду  и канализацију

45232411-Радови на полагању цеви за одвод отпадних вода

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса ,  Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник,  „ Понуда за  јавну набавку  – извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Николе Тесле у Малом Зворнику број 404-26/2- НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до   16.09.2013. године до 12,00 часова.

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у у сали општинског већа .Понуде ће се отварати  16.09.2013 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић,015/472-270 и Миливоје Танацковић 015/472-191

  

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом уговору 404-26/7>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке