• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 404-27/2013 - Рехабилитација локалних путева, улица и тротоара

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке за рехабилитацију локалних путева,улица и тротоара на територији општине Мали Зворник број 404-27,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку рехабилитација локалних путева ,улица и тротоара на територији   општине Мали Зворник обликоване по партијама

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су радови  –рехабилитација локалних путева ,улица и тротоара на територији општине Мали Зворник

5. Јавна набавка је обликована у две партије:

-Партија I-Асфалтирање локалних путева - Назив и ознака из општег речника набавки су: -45233140-Радови на путевима

-Партија II-Крпљење ударних рупа на локалним путевима- Назив и ознака из општег речника набавки су:-45233142-Радови на поправљању путева

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Економски најповољнија понуда и то:

1)      Понуђена цена                                        80 пондера

2)       Рок извршења радова                            20 пондера

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs.

. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса ,  Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник,  „ Понуда за  јавну набавку  – рехабилитација локалних путева ,улица и тротоара на територији  општине Мали Зворник Партија бр.________   ЈН бр 404-27/2 - НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до   21.10.2013. године до 12,00 часова.

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у у сали општинског већа .Понуде ће се отварати 21.10.2013 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт:  Драгана Марковић 015/472-270

 

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом уговору за партију I 404-27/8 >>>

Обавештење о закљученом уговору за партију II 404-27/9 >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке