• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 404-25/2013 - Извођење геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-25,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку извођење геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник , www. .malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: отворени поступак

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су услуге  –извођење геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-71250000-Архитектонске, техничке и геодетске услуге

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса ,  Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник,  „ Понуда за  јавну набавку  – извођење геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник    ЈН бр 404-25/2 - НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до   30 .09.2013. године до 12,00 часова.

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник у у сали општинског већа .Понуде ће се отварати  30.09.2013 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић, 015/472-270

 

Конкурсна документација>>>

Измена Конкурсне документације>>>

Појашњење Конкурсне документације 404-25/1-3>>>

Измена и допуна Конкурсне документације 404-25/1-4>>>

Обавештење о закљученом уговору 404-25/7>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке