• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-082/2017 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2017/2018

На основу чл. 39.  и 50. Став 2 и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13,68/2015), члана 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 1/2017) и Измене и допуна Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“4/17),,Одлуке о покретању поступка јавне набавке број : 404-82 од 22.08.2017. године и Решења о именовању комисије  деловодни број Решења: 404-82/1 од 22.08.2017.године припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка огревног дрвета и  угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2017/2018

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора партија I

05 - Обавештење о закључењу уговора партија II

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке