• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-067/2017 - Техничка реализација за манифестацију „Сомовијада“ – услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију

На основу чл. 39.  и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 404-67,припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА Iбр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Техничка реализација  за манифестацију „Сомовијада“ – услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Захтев за заштиту права понуђача

05 - Одлука

06 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке