• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-65
Дана:24.06.2019.године
МАЛИ ЗВОРНИК

                       

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке:

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Реконструкција и санација  тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

01 - Позив

404-064/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању oтвореног поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404- 64, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке -оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-062/2019 - Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Кaрађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке сигнализације

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Кaрађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке  сигнализације број 404-62, Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 404-62 

Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Кaрађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке сигнализације

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-060/2019 - Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију „Дрина је смисао живота 2019“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-60 од 18.06.2019. године, Општинска управа Maли Зворник дана 18.06.2019. године објављује:

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију „Дрина је смисао живота 2019“ 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-059/2019 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак

На основу члана 60.и 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Набавка  огревног дрвета  и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак број 404-59, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка  огревног дрвета  и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-057/2019 - Реконструкција игралишта у Сакару

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности Реконструкција игралишта у Сакару  број 404-57, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

 Реконструкција игралишта у Сакару

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измене и допуне конкурсне документације

06 - Измењена Конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

404-058/2019 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општинске управе Мали Зворник-поновљени поступак

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II – Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општинске управе Мали Зворник-поновљени поступак  број 404-58 , 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II – Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општинске управе Мали Зворник-поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-054/2019 - Контрола плодности земљишта

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Контрола плодности земљишта  број 404-54, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

Контрола плодности земљишта

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-42, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске  и мрежне опреме за потребе  општинске управе општине Мали Зворник број 404-34, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске  и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник  број 404-131, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-131 

Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Одлука о додели уговора

Још чланака...

 1. 404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“
 2. 404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
 3. 404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe
 4. 404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом
 5. 404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана
 6. 404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник
 7. 404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе
 8. 404-046/2018 - Набавка тонера
 9. 404-043/2018 - Набавка одеће - мајице

Поткатегорије

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке