• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-42, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-043/2019 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник број 404-43, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-039/2019 - Набавка канцеларијског материјала Партија I – Канцеларијски материјал -поновљени поступак

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка канцеларијског материјала Партија I – Канцеларијски материјал -поновљени поступак број  404-39, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка канцеларијског материјала Партија I – Канцеларијски материјал -поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-037/2019 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник  број 404-37, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

404-033/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404- 33, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности-оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

404-038/2019 - Израда пројеката, набавка и уградња септичке јаме са припадајућим грађевинским радовима за потребе одвода фекалне канализације за објекте Хале 1,2,3 некадашњa „Пиланa“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројеката , набавка и уградња  септичке јаме са припадајућим  грађевинским радовима за потребе одвода  фекалне канализације  за објекте Хале 1,2,3 некадашњa  „Пиланa“ број 404-38, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројеката, набавка и уградња септичке јаме са припадајућим  грађевинским радовима за потребе одвода фекалне канализације за објекте Хале 1,2,3 некадашњa  „Пиланa“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске  и мрежне опреме за потребе  општинске управе општине Мали Зворник број 404-34, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске  и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-030/2019 - Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање отпадних вода „Пилана“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање  отпадних вода „Пилана“ број 404-30 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку   

Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање  отпадних вода „Пилана“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Одлука о додели уговора

404-026/2019 - Услуге одржавања програма електронске писарнице,локалне пореске администарције и трезора oбликована по партијама

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-26, Општинска управа Maли Зворник објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања програма електронске писарнице,локалне пореске администарције  и трезора oбликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија I

04 - Одлука о додели уговора - партија II

05 - Одлука о додели уговора - партија III

06 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

07 - Обавештење о закључењу уговора - партија II

404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник  број 404-131, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-131 

Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Одлука о додели уговора

404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“  број 404-129 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку

Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Измене и допуне конкурсне документације

07 - Измењена Конкурсна документација

08 - Обавештење о продужењу рока 

09 - Измене и допуне конкурсне документације 

10 - Измењена Конкурсна документација 

11 - Обавештење о продужењу рока

12 - Одлука о обустави поступка


Поткатегорије

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке