• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-031/2017 - Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару број 404-31, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-055/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник број 404-55, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак
Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

404-053/2017 - Пројекти енергетске ефикасности- Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пројекти енергетске ефикасности- Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник- број 404-53, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пројекти енергетске ефикасности - Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-056/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-56 од 13.06.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 13.06.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-051/2017 - Рачунарска опрема

На основу чл. 39. и 50.  и  61.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе и установа основног и средњег образовања и културе  број 404-51, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе и установа основног и средњег образовања и културе

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

404-016/2017 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12 ,14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-16 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку
Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Питања и одговори

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08 - Одлука о додели уговора

09 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

404-015/2017 - Набавка грађевинског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Набавка грађевинског материјала  обликоване по партијама број 404-15, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Набавка грађевинског материјала обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

06 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - партија II

07 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

Поткатегорије