• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

404-085/2019 - Дератизација (објеката и јавних површина)

Поступак набавке на које се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), "Дератизација (објеката и јавних површина)".

Позив>>>

404-084/2019 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општинске управе Мали Зворник-поновљени поступак  број 404-84, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општинске управе Мали Зворник-поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-081/2019 - Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони  на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“ - број 404-81,  

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони  на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

 

06 - Појашњење конкурсне документације

 

07 - Измена и допуна конкурсне документације

 

08 - Измењена конкурсна документација

09 - Обавештење о продужењу рока


404-080/2019 - Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројекат изведеног стања за изградњу водовода Доња Трешњица – Амајић – Читлук - Цулине

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке  - број 404-80, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке

Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројекат изведеног стања за изградњу водовода Доња Трешњица – Амајић – Читлук - Цулине

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Измене и допуне конкурсне документације

07 - Измењена конкурсна документација

08 - Обавештење о продужењу рока

404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка

Поступак набавке на које се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), "Текуће поправке и одржавање возног парка".

Позив>>>

404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације.

Молимо Вас да нам до 10.07.2019. године  до 12ºº часова доставите Вашу понуду  за Услуге изнајмљивања покретних WC  кабина за потребе манифестације.

У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и изјаву. 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.

Контакт особа: Драгана Марковић, 015/ 7195-188, локал 127 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, 15 318 Мали Зворник, „Услуге изнајмљивања покретних WC  кабина за потребе манифестације – број 404-72    - НЕ ОТВАРАТИ -”.

01 - Позив

404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за манифестације  у организацији општине Мали Зворник број 404-70, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Пружање угоститељских услуга за манифестације  у организацији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-65
Дана:24.06.2019.године
МАЛИ ЗВОРНИК

                       

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке:

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Реконструкција и санација  тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

01 - Позив

404-064/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању oтвореног поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404- 64, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке -оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

404-059/2019 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак

На основу члана 60.и 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Набавка  огревног дрвета  и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак број 404-59, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка  огревног дрвета  и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-42, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

Још чланака...

 1. 404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник
 2. 404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник
 3. 404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“
 4. 404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
 5. 404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe
 6. 404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом
 7. 404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана
 8. 404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник
 9. 404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе
 10. 404-046/2018 - Набавка тонера

Поткатегорије

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке