• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-079/2017 - Набавка софтвера за израду програмског буџета

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  Набавка софтвера за израду програмског буџета број  404-79, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка софтвера за израду програмског буџета

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

404-075/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута Мали Зворник-Љубовија до фудбалског игралишта у Великој Реци

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање главног пројекта приступног пута Мали Зворник-Љубовија до фудбалског игралишта у Великој Реци  - број 404-75, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Усаглашавање главног пројекта приступног пута Мали Зворник-Љубовија до фудбалског игралишта у Великој Реци

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-076/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток - број 404-76, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-077/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ Општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде  „Сакар“ Општине  Мали Зворник - број 404-77, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде  „Сакар“ Општине  Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

404-078/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић,Читлук, Цулине и Велика Река

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање  санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић, Читлук, Цулине и Велика Река- број 404-78,  

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање  санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић, Читлук, Цулине и Велика Река

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

404-074/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник број 404-74, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак
Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

404-073/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-73 од 08.08.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 08.08.2017. године објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

01 - Позив за достављање понуда

02 - Конкурсна документација

404-066/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња резервоара  и хидромеханичка опрема резервоара број 404-66, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња резервоара  и хидромеханичка опрема резервоара

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

404-054/2017 - Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник --Израда Идејног решења и хидролошке студије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник -Израда Идејног решења и хидролошке студије - број 404-54, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник -- Израда Идејног решења и хидролошке студије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације 1

03 - Појашњење конкурсне документације 2

03 - Појашњење конкурсне документације 3

03 - Појашњење конкурсне документације 4

03 - Појашњење конкурсне документације 5

04 - Измене и допуне

05 - Измењена Конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о додели уговора

 

404-055/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник број 404-55, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак
Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави 

404-016/2017 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12 ,14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-16 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку
Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Питања и одговори

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08 - Одлука о додели уговора

09 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке