• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-109/2018 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник број 404-109, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-113/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-113, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-110/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци  са извођењем  радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање ограде број 404-110, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности
Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци  са извођењем  радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-111/2018 - Опремање просторије за сервер –набавка сервера и имплементација windows доменског окружења

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Опремање  просторије за сервер –набавка сервера и имплементација windovs доменског окружења број  404-111, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Опремање  просторије за сервер –набавка сервера и имплементација windows доменског окружења

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

404-107/2018 - Израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник број 404-107, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-107 

Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-105, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци  са извођењем  радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање ограде број 404-99, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци  са извођењем  радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Одлука о обустави поступка

404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Израда пројекта система даљинског  надзора и управљања водоводном мрежом  број 404-100, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку број ЈН 404-100 

Израда пројекта система даљинског  надзора и управљања водоводном мрежом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Одлука о додели уговора

404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом, пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана број 404-96 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку  

 

Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Одлука о обустави поступка

404-094/2018 - Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера

Општина Мали Зворник, Ул. Краља Петра I бр. 28, Мали Зворник (www.malizvornik.rs), као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова: „Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера“ на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-94 од 09.08.2018. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измене и допуне конкурсне документације

06 - Измењена конкурсна документација

07 - Појашњење конкурсне документације

08 - Измене и допуне конкурсне документације

09 - Измењена конкурсна документација

10 - Обавештење о продужењу рока

11 - Појашњење конкурсне документације

12 - Појашњење конкурсне документације

13 - Појашњење конкурсне документације

14 - Измене и допуне конкурсне документације

15 - Измењена конкурсна документација

16 - Обавештење о продужењу рока

17 - Измене и допуне конкурсне документације

18 - Измењена конкурсна документација

19 - Обавештење о продужењу рока

404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник - број 404-92, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

Поткатегорије

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке