• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-041/2018 - Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност  број 404-41, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

404-067/2018 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара  Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици  - број 404-67, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу
бунара  Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације 1

04 - Појашњење конкурсне документације 2

05 - Измене и допуне конкурсне документације

06 - Измењена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

404-065/2018 - Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле  број 404-65, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак

Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-062/2018 - Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана"

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Адаптација,реконструкција и санација  објеката  некадашња „Пилана“, број 404-62 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку  

Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана"

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-054/2018 - Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројектом за извођење за изградњу водовода Цулине –Велика Река

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Израда Идејног решења ,пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројектом за извођење за изградњу водовода Цулине –Велика Река број 404-54, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку број ЈН 404-54 

Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројектом за извођење за изградњу водовода Цулине –Велика Река

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-053/2018 - Набавка мотора за сплав

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – набавка мотора за сплав број 404-53, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
набавка мотора за сплав

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-049/2018 - Набавка грађевинског материјала

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Назив наручиоца: Општина Мали Зворник 

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38,Мали Зворник 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне мале вредности набавка добара – оквирни споразум. 

За услуге: Набавка грађевинског материјала

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о закључењу оквирног споразума

404-046/2018 - Набавка тонера

Општинска управа Општине Мали Зворник

Објављује

Позив за достављање понуде

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Предмет набавке: 

Набавка тонера

01 - Позив

404-047/2018 - Одржавање фотокопир апарата

Општинска управа Општине Мали Зворник

Објављује

Позив за достављање понуде

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Предмет набавке: 

Одржавање фотокопир апарата

01 - Позив

02 - Измена позива

03 - Одлука о додели уговора

404-043/2018 - Набавка одеће - мајице

Општинска управа Општине Мали Зворник

Објављује

Позив за достављање понуде

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Предмет набавке: 

Набавка одеће - мајице

01 - Позив

404-035/2018 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима)

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) број 404-35, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке