• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Планска документација општине Мали Зворник


-Генерални план Малог Зворника до 2020 године усвојен на Скупштини Општине Мали Зворник 05.07.2006 године (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 6/06) Инвеститор СО Мали Зворник и Министарство урбанизма и грађевина РС, Извештај о стратешкој процени урађен, обухват плана површине 237 ха, нови је усвојен План генералне регулације Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 10/14); Текстуални део>>>  Графички део>>>  

План детаљне регулације “Приступне саобраћајнице и дефинисање регулационе ширине општинских путева О 22 и О 22.2“ у општини Мали Зворник  

Измена и допуна плана генералне регулације Мали Зворник (ИД ПГР-1)  

Измена и допуна просторног плана општине Мали Зворник (ИД ПП-1)   

Урбанистички пројекат за изградњу, објекта топлане са пратећим садржајима и услови за прикључење објекта топлане на инфраструктурне мреже и објекте у Малом Зворнику

Урбанистички план фекалне канализације у Сакару

1. План детаљне регулације '' САНД'' у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 1/04) Инвеститор СЗР Санд Мали Зворник; Извештај о стратешкој процени није рађен Закон после усвојен али Детаљна анализа рађена обухват плана 0.75.00 ха; 

2. План детаљне регулације ''Индустријска зона II ''у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 2/04) Инвеститор СЗР Победа Мали Зворник и Сан-Импех Београд, Извештај о стратешкој процени није рађен Закон после усвојен али Детаљна анализа рађена, обухват плана површина 01.00.54 ха; 

3. План детаљне регулације ''Бушени бунар-Шипад'' са потисним цевоводом Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 1/06) Инвеститор ЈКП ''Дрина''Мали Зворник, Извештај о стратешкој процени није рађен, план обухвата површина 0.48.00 ха; 

4. План детаљне регулације ''Здравствени центар Лозница-Дом здравља'' у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 7/06), Извештај о стратешкој процени није рађен, план обухвата површина 1.30.00 ха; 

5. План детаљне регулације резервоара “Виле” у Малом Зворнику (Сл.лист општине Мали Зворник бр. 6/07);

6. План детаљне регулације ''Индустријског комплекса постројења за микронизацију мермера'' у Малом Зворнику (''Сл. лист општине Мали Зворник '', број 1/08), Извештај о стратешкој процени урађен, обухват плана површине 0.50.20 ха; 

7. Плана детаљне регулације за уређење простора на граничном прелазу ''Нови мост'' Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.5/08), Извештај о стратешкој процени урађен, обухват плана површине 0.04.24 ха; 

8. План детаљне регулације ''Православно гробље'' у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.2/09); 

9. План детаљне регулације ''Железничко насеље'' у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.2/09); 

10. План детаљне регулације ''МЗ Доње Насеље'', блок уз Улицу Вука Караџића у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.5/09); 

11. План детаљне регулације обалоутврде на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.6/09);

12. План детаљне регулације за површински коп гранодиорита “Равнаја”  код Радаља у  општини Мали Зворник (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 1/16);

 

Планови детаљне регулације чији су делови на снази у моменту доношења Генералног плана 

Планови и пројекти нижег реда који су у моменту доношења Генералног плана на снази (Службении лист општине Мали Зворник број 6/03): 

1. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „Стамбени блок С-7“ у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.7/99 и 6/03) план обухвата површина 02.50.00 ха; 

2. Одлука о одређивању делова Регулационог плана на к.п. бр. 1171/1 и 1172, ко Мали Зворник („измена и допуна ДУП-а „Зељићи“ у Малом Зворнику“) који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.6/99 и 6/03) план обухвата површина 0.14.00 ха; 

3. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „Индустријска зона“, („измена и допуна ДУП-а „Индустријска зона“ Мали Зворник) у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.5/98 и 6/03) план обухвата површина 0.25.00 ха; 

4. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „Индустријска зона 2“, у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.5/98 и 6/03) план обухвата површина 01.00.00 ха; 

5. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „Раковица“ у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.5/98 и 6/03) план обухвата површина 00.25.00 ха; 

6. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „Колонија“ у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.1/02 и 6/03) план обухвата површина 01.55.00 ха; 

7. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „Нови мост“ („измена и допуна ДУП-а „Нови мост“) у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.1/01 и 6/03) план обухвата површина 00.27.50 ха; 

8. Одлука о одређивању делова Регулационог плана „ЖГП“ („измена и допуна ДУП-а „ЖГП“) у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.6/00 и 6/03) план обухвата површина 02.00.00 ха; 

9.Одлука о одређивању делова Регулационог плана („измена и допуна ДУП-а Индустријска зона 1.у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.6/00 и 6/03) план обухвата површина 00.25.00 ха; 

10. Одлука о одређивању делова донетог Урбанистичког пројекта у Првомајској улици у Малом Зворнику (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 1/02) у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана, а који у свом саставу садржи јавне површине план обухвата површина 00.91.55 ха; 

11. Одлука о одређивању делова донетог Урбанистичког пројекта за изградњу кланице на к.п. бр. 799 КО Мали Зворник (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 6/00) у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана, а који у свом саставу садржи јавне површине план обухвата површина-; 

12. Одлука о одређивању делова донетог Урбанистичког пројекта комплекса за прераду дрвета „Санд“ (Сл. Лист општине Мали Зворник бр. 5/98) у Малом Зворнику и допуне Урбанистичког пројекта комплекса за прераду дрвета „Санд“ у Малом Зворнику (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 6/00) који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана, а који у свом саставу садржи јавне површине план обухвата површина 0.75.00 ха; 

13. Одлука о одређивању делова донетог урбанистичког пројекта за стамбено-пословни објекат на к.п. бр. 762/1 и 763 КО Мали Зворник (Сл. лист општине мали зворник бр.2/ 00) у Малом Зворнику који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана, а који у свом саставу не садрже јавне површине, план обухвата површина 0.12.38 ха; 

14. Oдлука о одређивању делова донетог урбанистичкиог пројекта за изградњу објекта за прераду меса на кат.п.бр. 781/2 К.О. Читлук објављен у (''Сл. лист општине Мали Зворник '', број 6/ 00)план обухвата површина 0.07.19 ха; 

15. Oдлука о одређивању делова донетог Урбанистичког пројекта комплекса санитарне депоније'' Вољевица'' код Малог Зворника објављен у (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 1/00) план обухвата површина 01.96.15 ха; 

 

ПЛАНОВИ ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА И ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОНЕШЕНИ ПОСЛЕ 2003-Е И 2009-Е ГОДИНЕ 

1. План општег уређења са елементима детаљне регулације експлоатације кречњака лежишта ''Бучевски поток'' Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 3/05) Инвеститор ДП ''Равнаја'' Мали Зворник, 

2. Плана општег уређења ''Мини хидроелектрана и пастрмски рибњак са прерадом рибе на Борањској реци'' у К.О. Доња Трешњица Општина Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 4/07), Извештај о стратешкој процени урађен, обухват плана површина 37.65.62 ха; 

3. План детаљне регулације мини хидроелектране Божиковац у Доњој Трешњици, општина Мали Зворник  (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 2/11);

4. План детаљне регулације за каменолом ''Пецково брдо'' К.О.Доња Борина општина Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.8/12), Извештај о стратешкој процени је рађен, план обухвата површина 56.45.51 ха; 

5. План детаљне регулације постројење за пречишћавање отпадних вода ''Нови мост'' у Малом Зворнику (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.1/13); 

6. План детаљне регулације ''Ужи центар Малог Зворника'' у Малом Зворнику (''Сл. лист општине Мали Зворник '', број 2/13), Извештај о стратешкој процени није рађен, план обухвата површина око 32.50.00 ха; 

7. План детаљне регулације “Игралиште Доње Насеље” општине Мали Зворник  (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 6/13);

8. План детаљне регулације “Игралиште Сакар” општине Мали Зворник  (Сл.лист општине Мали Зворник бр. 6/13);

9. План детаљне регулације за површински коп кречњака ''Амајић'' општина Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', бр.3/13), Извештај о стратешкој процени је рађен, план обухвата површина 02.89.21 ха; 

10. План детаљне регулације минихидроелектране на рекама Равнаја и Црни Радаљ ''Рогуља'' у К.О. Радаљ, насељено место Радаљ, општина Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.2/14); 

11. План детаљне регулације минихидроелектране на реци Велика Река ''Роповић'' у К.О.Велика Река насељено место Велика Река, општина Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.2/14), 

12. Урбанистички пројекат за изградњу примарног водовода од пилане Гучево до Дринске стене Доња Борина ЈКП Дрина Мали Зворник, број 35-30/13-03 од 18.07.2013 године; 

13. Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару ЈКП Дрина Мали Зворник, број 35-29/13-03 од 27.08.2013 године,

14. Урбанистички пројекат за изградњу пастрмског рибњака у Доњој Трешњици Катић Драгорад број 35-42/13-03 од 06.02.2014.године, урбанистички пројекат обухвата површина 00.32.10 ха; 

15. Урбанистички пројекат за изградњу ваздушне ниско-напонске електроенергетске мреже са јавном расветом дуж дела државног пута IБ-26 (пут Лозница-Мали Зворник) К.О.Радаљ, број 35-8/14-03 од 03.04.2014године, урбанистички пројекат обухвата дужину НН мреже и расвета око 500м; 

 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВАН ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАНОВИ ДОНЕШЕНИ ПОСЛЕ 2003-Е ГОДИНЕ   

1.         Просторни план Општине Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник, бр.8/12); Текстуални део>>> Графички део>>>

2.         План општег уређења ''Мини хидроелектрана и пастрмски рибњак са прерадом рибе на Борањској реци'' у К.О. Доња Трешњица Општина Мали Зворник (''Сл.лист Општине Мали Зворник'', број 4/07), Извештај о стратешкој процени урађен, обухват плана површина 37.65.62 ха; 

3.         План општег уређења са елементима детаљне регулације каменолома “Чот“ у  Доњој Трешњици, општина Мали Зворник  (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 1/11);

4.         План општег уређења са елементима детаљне регулације “Извориште Врањачко поље“   у Великој Реци, општина Мали Зворник  (Сл. лист општине Мали Зворник бр. 6/09) и План детаљне регулације “Извориште Врањачко поље 1“ у Великој Реци (Сл.лист општине Мали Зворник бр. 1/11 );

5.         План детаљне регулације "Мостови" у општини Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.1/16); 

6.         План детаљне регулације "Мостови и прелази" у општини Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.5/16); 

7.         Урбанистички пројекта за изградњу водовода од Амајића до Велике Реке дуж ДП I Б реда бр.28. у Општини Мали Зворник, број 35-21/15-03 од 28.09.2015 године); 

8.         План детаљне регулације за изградњу објеката за водоснадбевање насеља Доња Трешњица и Амајић у Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник '', бр. 1/16);

 

Огласи

Рани јавни увид

План детаљне регулације “Стари мост“ у Малом Зворнику - Елаборат за потребе раног јавног увида

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке