• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400 – 73 /13-02
Дана: 11.10.2013.године
МАЛИ ЗВОРНИК

                                   К О Р И С Н И Ц И М А   Б У Џ Е Т А

                                   ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1, члана 36. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) достављамо Вам Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину, у складу са којим ћете израдити предлог вашег финансијског плана.

Овогодишње Упутство за припрему Одлуке о буџету општине за 2014.годину даје се на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2014. годину, које је  Министарство финансија доставило општини 07.10.2013.године, али без усвојене Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину.

            Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите Предлог финансијског плана за 2014. годину и наредне две фискалне године. Директни корисници буџета су одговорни да упутство са одговарајућим обрасцима доставе индиректним корисницима буџета у својој надлежности.

Корисници буџетских средтава су у обавези, да доставе предлоге финансијског плана на прописаним обрасцима који су доступни на сајту општине и у служби буџета, на основу система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем  и описом расхода и издатака, као и извора финансирања.

Према буџетском календару, чл. 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01.септембар, међутим, због кашњења са усвајањем и објављивањем  Фискалне стратегије за 2014.годину и наредне две, као и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти од стране Министарства финансија, рок за достављање ваших предлога финансијских планова сачињених у складу са датим упуством  које следи  је 20.10.2013.године.   

Распоред и пренос средстава буџетским корисницима у 2014. години вршиће се на бази тачно утврђених квота. Због тога је неопходно да што детаљније образложите и опишете своје расходе и издатке и тиме омогућите органу надлежном за буџет да благовремено и свеобухватно сагледа укупно потребна средства на нивоу општине, односно за све намене и све кориснике буџета, и у складу са тим достави Нацрт буџета Општинском већу на утврђивање предлога и Скупштини општине на усвајање одлуке о буџету за 2014.годину .

                                                                                                  Н А Ч Е Л Н И К
                                                                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                               Илија Јездић, с.р.

  

 

 

На основу члана 40. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), Општинска управа Мали Зворник - Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности - Служба буџета, доставља

 

У П У Т С Т В О

за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник
за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину

 

 1.      Циљеви и смернице економске политике Владе РС

      Циљеве и смернице економске политике за три узастопне фискалне године, Влада утврђује на основу  Фискалне стратегије, а календар за усвајање Фискалне стратегије утврђен је Законом о буџетском систему.

       Нацрт Фискалне стратегије Министарство финансија није усвојило до 10.10.2013.године, али је доставило Упуство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014.годину  и пројекције за 2015 и 2016.годину доставило општини  07.10.2013.године.

     Економску политику коју ће Влада водити у периоду 2013-2015.година, а према Фискалној стратегији за 2013 са пројекцијама 2014 и 2015.годину,  биће усмерена на  макроекономску стабилност и економски опоравак и раст привреде (јер је привреда РС у 2012.години у рецесији) на бази повећања инвестиција и извоза који обезбеђује побољшање стања на тржишту рада и раст животног стандарда. Макроекономска политика биће усмерена на:

- макроекономску стабилност

- економски опоравак и убрзање раста

- повећање запослености и животног стандарда становништва

- равномеран регионални развој Републике.

    Фискална политика као кључна компонента макроекономске стабилности у наредном средњорочном периоду биће усмерена на:

-          Нижи удео јавних расхода и фискалног дефицита у БДП;

-       Релативно смањење јавне потрошње у највећој могућој мери кроз смањење текућих јавних расхода, уз повећање нивоа капиталних улагања ;

-          Одржавање стабилног пореског оптерећења привреде, уз јачање пореске дисциплине;

-          Јачање финансијске дисциплине  у јавним предузећима на републичком и локалном нивоу.

       Монетарна политика, у складу са законом, спроводиће се од стране НБС. Она ће бити усмерена на постизање циљане стопе инфлације, руковођена пливајућим девизним курсом.

       Смернице политике регулисаних цена биће усмерена на политику усклађивања регулисаних цена на економским принципима, полазећи од сагледавања ефеката на макроекономску стабилност и куповну снагу становништва. На бази пројектоване инфлације надлежни државни органи одобравају повећање цена које су под контролом државе.

        путства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014.годину  и пројекције за 2015 и 2016.годину, које је доставило Министарство финансија, утврђене су основне макроекономске претпоставке за период 2013-2016.година.

                        ОСНОВНЕ  МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У ПЕРИОДУ 2013-2016.ГОДИНА

 

 

ПРОЦЕНА

П Р О Ј Е К Ц И Ј А

 

2013

2014

2015

2016

БДП, мил.динара (текуће цене)

3.761.289

4.027.682

4.321.864

4.638.116

Реалан раст БДП

2,00

1,5

2,0

2,5

Реални раст поојединих

 компоненти БДП, %

-          Лична потрошња

-          Државна потрошња

-          Инвестиције

-          Извоз робе и услуга

-          Увоз робе и услуга

 

 

- 0,6

- 1,9

- 3,5

12,4

2,3

 

 

- 1,5

- 4,3

8,5

6,4

1,6

 

 

- 0,4

- 1,0

6,9

7,0

3,5

 

 

- 0,1

- 0,9

8,9

7,7

4,6

Салдо роба и услуга у еврима, %БДП,

- 12,3

- 10,4

- 9,0

- 7,8

Инфлација, крај периода у %

5,0

5,5

5,0

4,5

           

            2. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета локалне власти

             Основни циљеви и смернице економске политике, дати Упуство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014.годину  и пројекције за 2015 и 2016.годину достављено од стране Министарства финансија, обавезујући су и за припрему Одлуке о буџету на локалном нивоу у 2014.години и наредне две.

            Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног прилагођавања, у овом упутству се утврђују смернице за планирање појединих категорија расхода.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2014.години – У складу са посебним фискалним правилима, индексација  плата у 2014.години вршиће се на следећи начин:

Од исплате за април 2014.године плате се повећавају за 0,5% а од исплате за октобар за             1 %. У складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за обрачун и исплату плата према Закључцима Владе РС .

У наредне две  године плате ће зависити од  стопе раста потрошачких цена и стопе раса БДП.

Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним правилима доводе до раста масе средстава за плате не већег од 2 % у односу на ниво плата планиран у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2013.годину (члан 39).  Маса средстава  према наведеном може се планирати само за исплату 12 (дванаест) месечних плата које се финансирају из буџета општине, увећане највише до 2 %, при чему се ограничење односи на укупно планиране плате из буџета општине, на економским класификацијама 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412- . Подразумева се да су плате исплаћиване у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама  и Уредбама о коефицијентима за обрачун и исплату плата, као и да није било исплата награда и бонуса предвиђених посебним и поједниначним колективним уговорима, осим јубиларних награда који су то право стекли у 2012.години.

Стим у вези, потребно је да уз финансијски план доставите и попуњене табелу1. која је дата у прилогу, у којој ће се исказати исплаћена маса средстава за плате за август 2012.године са економске класификације 411 и 412 и планирана маса средстава за плате у 2013.години, како би се пратило поштовање смерница датих Упуством..

Када су у питању остала конта групе 41 – Расходи за запослене, не могу се планирати исплате награда и бонуса предвиђени посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2013.години, као ни бонуси и награде који према међународним критеријумима представљају нестандарде, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

            Планирање броја запослених – Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (Сл.гласник РС'',бр 104/09 ) одређује се укупан максимални број запослених у органима јединице локалне амоуправе, установама које се финансирају из буџета, осим предшколских установа, и другим организацијама чији је једини оснивач локална самоуправа, а који се финансирају из буџта. У складу са Законом, а на основу којег је и дато Упуство за припрему буџета локалним самоуправама, број запослених за нашу локалну самоуправу је одређен и то максимално 58 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време. Због тога је веома битно да искажете број запослених у табели 2. који  је дат у прилогу 1. и да га доставите уз финансијски план.Ово приказивање је важно како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством,у складу са изменама Закона о буџетском систему.                  Средства за исплату плата новозапосленим неће се финансирати из буџета општина уколико није добијена сагласност од надлежног органа.

Коришћење роба и услуга – група конта 4

     У оквиру групе конта 42 треба сагледати могућности уштеде, пре свега у оквиру економске класификације 422- Трошкови путовања, 423- Услуге по уговору и 424- специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршење сталних трошкова економска класификација 421.Сталне трошкове (421) планирати имајући у виду кретање стопе инфлације, крај периода, и кретање цена услуга.

Цене комуналних услуга пратиће стопу инфлације, крај периода, која  је пројектована за 2013.годину.

 

Субвенције – група конта 45

     У складу са политиком расхода за 2014.годину којом је предвиђено смањивање расхода за субвенције на свим нивоима власти, потребно је да се расходи за субвенције у 2014.години и на нивоу јединица локалне самоуправе планирају за 30% мање у односу на износ субвенција планиран одлуком о буџету за 2013.годину.

Остали расходи- група конта 48

     Остали расходи планирају се у износу који је опредељен Одлуком о буџету општине за 2013.годину. У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности (“Службени гласник РС“, број 43/11), потребно је, у опису апропријације економске класификације 481- Дотације невладиним организацијама, посебно исказати средства за наведену намену.

 

3. Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте за 2014 - 2016.годину

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину

     Набавка административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад  потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава  неопходних  за рад.

     Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме и тд.) планирају на апропријацији економске класификације 425‐текуће поправке и одржавање, док средства за капиталне пројекте треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54.

    

             Капитални пројекти и њихов значај

     Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина јединице локалне самоуправе путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

 

             Вишегодишње планирање капиталних пројеката

     Услед сложених и бројних процедура приликом планирања, припреме и реализације капиталних пројеката, њихово пројектовање и изградња могу трајати више од годину дана, а самим тим углавном подразумевају вишегодишње издатке. Кaпитaлни прojeкти утичу нa будућe буџете, штo зaхтeвa пaжљивo плaнирaњe. За реализацију капиталних пројеката потребни су релативно велики издаци у садашњости за које се очекује да ће генерисати корист односно добит у годинама након реализације. Због свега наведеног важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оном износу који је остварив и одговаран са фискалне и економске тачке гледишта.

             У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у општем делу буџета  Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или буџетски корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.

              Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката корисници полазе од:

          Општег дела  одлуке о буџету локалне власти  за обавезе по уговору које се односе на

капиталне издатке и захтевају плаћање у више година,  а које су корисници у 2013.години преузелу уз сагласност надлезног извршног органа локалне власти, и  дужни  су да такву обавезу укључе у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу;

          Општег дела  одлуке о буџету локалне власти за капиталне пројекте за које нису преузете вишегодишње обавезе у 2013. години, корисници су у обавези да анализирају физичку и финансијску

реализацију тих капиталних пројеката, у циљу ефикасније алокације средстава, као и да укључе капиталне издатке у финансијски план и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу, једино за пројекте чија је даља реализација оправдана. На основу урађених анализа, корисници могу одустати од пројеката чија је даља реализација неоправдана;

            Такође, корисници могу планирати издатке за нове капиталне пројекте у 2014. години и наредне две  године.

             Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се 

финансирају из више извора. Као значајан извор финанасирања капиталних пројеката на локалном нивоу јављају се и капитални трансфери од других нивоа власти. Такође, капитални пројекти се могу финансирати и из пројектних зајмова, па је приликом планирања буџета капиталних пројеката потребно укључити и средства пројектних зајмова намењена за њихову реализацију, али само у износу за који се процењује да ће бити повучен и потрошен у тој години. С обзиром да пројектни зајмови углавном укључују и домаће учешће, корисници су дужни да поред издатака из извора 11 – Примања од иностраних задуживања, искажу издатке и из извора 01 – Приходи из буџета и то по сваком пројекту појединачно.

               Корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и капиталне издатке за једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје годину дана.

 

                 Планирање издатака капиталног пројекта

                 Ради ефикаснијег планирања и припреме, поступајући у складу са законским одредбама, корисници буџетских средстава дужни су да органу надлежном за послове финансија доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године, приказане у табели(Табела 3. Преглед капиталних пројеката даје се у Прилогу 2). У наведеним табелама, корисници су у обавези да искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем и четвртом нивоу, и то:

         1) издатке за израду пројектно‐техничке документације на конту 5114 (осим уколико је иста већ израђена);

         2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411

        3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном одржавању на контима 5112 и 5113;

         4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису планирани од стране Инвеститора или на неки други начин).

               Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно‐техничке документације

 и за ангажовање стручног надзора, дужни су да наведу који субјект (институција, организација, јавно предузеће итд.) је обезбедио средства за те издатке и у ком износу или ће тај посао обављати у оквиру свог редовног пословања.

                 У циљу реалног планирања издатака капиталног пројекта, неопходно је да корисници

образложе тренутни статус дозвола и сагласности (локацијска, грађевинска дозвола, сагласности одговарајућих јавних предузећа) које су неопходне за почетак извођења радова. Корисници су дужни да планирају расходе, који су у вези са добијањем ових дозвола и сагласности, на одговарајућим контима.

                 Такође, на основу свеобухватне процене потреба, пројекте је потребно рангирати по

приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти.

           Напомене: Уколико корисник буџетских средстава пренесе инвеститорска права на други

Субјект (јавно предузеће и тд.), треба имати у виду да у складу са изменама Закона о ПДВ‐у члан 10. став 2. тачка 3), прписано да ПДВ плаћа инвеститор.У вези са тим, потребно је да Инвеститор који врши инвеститорску функцију,  у име и за рачун јединице локалне самоуправе, планира неопходна средства за ПДВ.

 

4.  Опис планиране политике општине

У периоду   2014. до 2016. године општина Мали Зворник ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којим се регулише ова област. Сходно томе, општина ће преко својих органа, организација, служби и усатанова наставити са пословима:

- урбанизма и просторног планирања;

- изградње и одржавања локалне комуналне и саобраћајне инфраструктуре;

- обављања комуналних послова, као што су прикупљање и одношење смећа, управљање отпадним водама, водоснабдевање и др.;

- одржавања и изградње јавне расвете;

-  вођења бриге о зеленим површинама, локалним парковима и објектима за рекреацију;

- уређења локалног саобраћаја;

- организације културних и спортских активности и манифестација;

- установљења и рада локалних установа у култури;

- вођења политике локалног економског развоја;

- опорезивања, финансијског управљања и буџетирања;

- пружање осталих услуга грађанима и привреди у складу са Законом.

Наравно, у складу са уставно‐правним поретком, општина Мали Зворник ће обављати поверене и пренесене послове из области:

- државне управе;

- социјалне заштите;

- здравствене заштите;

- предшколског, основног и средњег образовања;

- екологије и очувања животне середине.

- рада инспекцијских служби и сл.

 

5. Процена прихода и примања, расхода и издатака буџета општине

 Ради сагледавања могућности буџета општине Мали Зворник за 2014. годину и наредне две године, даје се следећа пројекција прихода и примања:

                                                                                                                        (у 000 динара)

      

Ек.

кл.

 

О П И С

Пројекција

2014.

2015.

2016.

71

Порези

176.400

215.000

225.000

732

Донације

-

-

-

733

Трансфери

130.000

136.500

143.000

74

Други приходи

34.450

10.000

15.000

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

150

500

1.000

91

Примања од задуживања

-

-

-

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

341.000

362.000

384.000

У складу са наведеним пројекцијама прихода планирају се и расходи.

 

6. Израда предлога финансијских планова корисника буџетских средстава општине

Приходи и примања Буџета општине Мали Зворник за 2014.годину процењују се на нивоу од 341.000.000,00 динара, што је на нивоу прве Одлуке о буџету за 2013 годину, пре ребаланса. На овакво кретање прихода и примања буџета општине за 2014.годину утицали су нови порески закони   и то Закон о порезу на имовину, Закон о порезу на доходак грађана, закон о пореском поступку и пореској администрацији.  

Нова законска решења донета са новим Законом  о порезу на доходак грађана имају за резултат смањење прихода у буџету општине јер је смањена стопа пореза на зараде са 12 на 10 % и повећан је износ неопорезивог износа зарада за више од 20 % тако да сада износи 11.000 динара. Оно што је још више утицало на смањење прихода и примања буџета Општине јесте и укидање накнаде на грађевинско земљиште, и интегрише се у порез на имовину, тако да по том основу општина губи око 70.000.000 динара.

Због новонастале ситуације, укупни расходи и издаци буџетских корисника одређују се на нивоу првобитне Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2013.годину, пре ребаланса, уз поштовање свега наведеног (рационализација, уштеде, најнеопходнија опрема и др.)

За 2015 и 2016. годину буџетски корисници своје  расходе  и издатке могу увећати до износа пројектоване инфлације, крај периода а то значи за 5% односно 4,5%. 

Приоритети на локалном нивоу су: локална комунална и путна инфраструктура, заштита животне средине и израда урбанистичких планова и пројеката.

            Инвестициона улагања, у образовање, културу, здравство и др. одобраваће се само за пројекте који се процене да су неопходни у овом тренутку и од којих зависи редован рад Установе.

            Предлог фијнансијског плана  обухвата:

-          расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској       класификацији;

-          детаљан опис и писмено образложење расхода и издатака, као и извора финансирања.

Предлог финансијског плана мора да представља реалну процену финансијских

средстава потребних за несметано одовијање активности буџетских корисника општине и заснован на правном основу, као и изворе финансирања за све врсте расхода, што значи да финансијски планови морају да садрже све изворе финансирања, из буџета и из додатних тј. сопствених прихода.

            Предлог финансијског плана мора се детаљно писмено описати и образложити и то:

Писано бразложење текућих издатака мора да садржи податке о организационој структури, активностима и услугама и броју запослених у директним и индиректим корисницима буџетских средстава, броју корисника и висини одређних права (нпр.бр.ученика којима се плаћа превоз, и просечан износ превозне карте, просечан број корисника социјалне помоћи и како се она извршава, број ангажованих лица путем уговора о делу и разлоге њиховог ангажовања идр.), које треба финансирати из предложеног обима средстава за 2014. годину.

Образложење текућих издатака пружа податке о редовним активностима и услугама које корисник буџетских средстава финансира у склопу својих редовних активности.

Захтев за основна средства се састоји из писаног образложења којим се сваки појединачни захтев описује и правда износ средстава потребних за финансирање, извори финансирања, динамику реализације пројекта, као и процену укупне вредности пројекта.

Уколико се у Захтеву за основна средства на истој економској класификацији, искаже укупан износ потребан  за набавку више различитих типова односно врста основног средства, потребно је у образложењу захтева исказати појединачне износе по ближим врстама.

            Сви захтеви се подносе на табелама које су коришћене у 2013.години и које су дате у прилогу овог упуства, са детаљним писаним образложењима. Без детаљног писменог образложења и навођења правног основа за сваку врсту расхода, као и извора средстава, не може се одобрити коришћење средстава у 2014. години.

Индиректни корисник буџетских средстава од кога стручна служба у органу управе надлежног за финансије непосредно тражи податке, одговоран је за његово достављање тој служби у прописаном року. Буџетски корисник доставља предлог финансијског плана расхода за 2014 са пројекцијама за 2015 и 2016 годину,  како је утврђено упутством.

 

7. Поступак и динамика припреме буџета општине Мали Зворник и предлога финансијских планова директних и индиректних корисника средстава буџета

           Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Мали Зворник обавезни су да, у складу са смерницама, доставе предлог финансијског плана Служби за буџет   до 20. октобра  2013.  године.

            Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности доставља Нацрт буџета општине Мали Зворник Општинском већу  у складу са буџетским календаром.

            Општинско веће разматра Нацрта буџета општине Мали Зворник, утврђује Предлог одлуке о буџету за 2014.годину и доставља га Скупштини општине на усвајање.

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник>>>

Обрасци за попуњавање:

Прилог 1 - табеле за плате и број запослених>>>

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката>>>


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке