• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавна набавка мале вредности 404-29/2013 - Набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја број 404-29,

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:
ПОЗИВ


За подношење понуда за јавну набавку мале вредности обликоване по партијама-набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја

5. Јавна набавке је обликована у две партије:
1.Партија I-Набавка и уградња дигиталних уређаја за очитавање брзине
2. Партија II-Набавка и уградња хоризонталне и вертикалне сигнализације
Назив и ознака из општег речника набавки су:
34928470-Сигнализација
34992300-Уличне ознаке

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса , Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник, „Понуда за јавну набавку набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја Партија бр._________ –број 404-29/2- НЕ ОТВАРАТИ – поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.
Крајњи рок за достављање понуда је 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до 09.10.2013. године до 12,00 часова.

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у у сали општинског већа .Понуде ће се отварати 09.10.2013 године у 12.15 часова.

11. Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13. Особе за контакт: Драгана Марковић,015/472-270 и Миливоје Танацковић 015/472-191

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке