• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку бр. 404-26/2013

Општина Мали Зворник
Општинска управа
Ул.Краља Петра I бр.38
Мали Зворник
Број: 404-26/7
Дана: 08.10.2013.год.

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Николе Тесле у Малом Зворнику

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-45231300-Радови на изградњи цевовода за воду  и канализацију

-45232411-Радови на полагању цеви за одвод отпадних вода

Процењена вредност јавне набавке: 2.080.000,00 динара

Уговорена вредност: 1.994.456,11 динара

Критеријум за доделу уговора: критеријум најниже понуђене цене

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупно је примљено 1 (једна) понуда.

Примљена је понуда следећег понуђача:

1. „ИНГРАД“ д.о.о.за извођење радова у грађевинарству и инжењеринг,Кнеза Милоша 6,15300 Лозница

Понуђена цена: - највиша 1.994.456,11 динара без ПДВ-а

- најнижа 1.994.456,11 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- највиша 1.994.456,11динара без ПДВ-а

- најнижа 1.994.456,11 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко под извођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.09.2013. године

Датум закључења уговора:  07.10.2013. године

Основни подаци о добављачу: ИНГРАД“ д.о.о.за извођење радова у грађевинарству и инжењеринг са седиштем у  Лозници, улица  Кнеза Милоша 6,

ПИБ:105540123

Матични број: 20410744

Број рачуна: 160-303308-12   Назив банке: Banca Intesa

Коју заступа Зоран Трипковић,директор

Период важења уговора: до испуњења уговорeних радова од стране изабраног понуђача, који је у обавези да уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом уговору 404-26/7>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке