• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Почетна

Категоризација угоститељских објеката за смештај

 Категоризација угоститељских објеката за смештај

 -основне информације –

Сва заинтересована физичка лица  која су власници смештајних објеката и угоститељи  (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност), ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Мали Зворник треба да, пре отпочињања пружања услуга смештаја, изврше категоризацију угоститељских објеката: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства.

Захтев се подноси Општинској управи- Оделење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове , Краља Петра I бр.38, као надлежном органу.

Потребна документација за категоризацију угоститељског објекта за смештај:

 1. Захтев – образац 1 или 2   
 2. Фотокопија личне карте подносиоца захтева / физичко лице
 3. Извод о регистрацији привредног субјекта или предузетника
 4. Оснивачки акт и статут
 5. Доказ о власништву
 6. Лекарско уверење о здравственој способности за физичко лице које пружа угоститељску услугу и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића- издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља-медицина рада)
 7. Потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељску услугу и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, нису евидентирани на клицоноше и паразите
 8. Попуњен образац Изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта
 9. Попуњен образац Изјаве о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај 
 10. Попуњен образац Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова,
 11. Доказ о уплати административне таксе
 12. Попуњен образац Изјаве за физичка лица- образац 1 или Изјаве за правна лица- образац 2

Обрасци захтева, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

Стандарди за разврставање у категорије

Изјаве о испуњености стандарда:

- Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа (прилог 8);

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана (прилог 9)

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба (прилог 10);

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства (прилог број 11);

 

ИЗЈАВЕ - ИСПУЊЕНОСТ МТУ (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију категоризацију угоститељских објеката за смештај)

 Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности – апартман;

• Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности – кућа;

• Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности – соба;

• Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство.

• Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова, -према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник);


ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА И ИЗЈАВА бр. 1 и бр. 2

- Образац захтева 1 и Образац изјаве 1 за физичка лица 

- Образац захтева 2 и Образац изјаве 2 за угоститеље, са другом потребном документацијом 

подноси се Општинској управи- Оделење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове , Краља Петра I бр.38, као надлежном органу за издавање Решења о категоризацији угоститељских објеката.

 

Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон,  93/12 и 84/15)

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016)

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016);

Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство на територији општине Мали Зворник "Службени лист Општине Мали Зворник" Број 10/17 (12.07.2017. године)

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности - Књига гостију (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 96/2009 од 23.11.2009. године.)

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај - Књига гостију (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 96/2009 од 23.11.2009. године.)

 

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком домаћинству - Књига гостију (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 96/2009 од 23.11.2009. године.)

Изглед ознаке врсте и категорије угоститељских објеката.

Објекат за смештај мора да има- овде

 

Ваучери за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима за 2018 годину

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке